Kerngegevens

Fysieke kerngegevens

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2012

2013

2014

2015

2015

Sociale structuur

Aantal inwoners 1)

25.871

25.836

25.672

25.630

25.617

• van  0 -  3 jaar

970

• van  4 - 16 jaar

4.046

• van 17 - 64 jaar

15.877

• van 65 jaar en ouder

4.978

• van  0 -  19 jaar

5.841

5.702

5.563

5.599

• van  20 - 64 jaar

14.797

14.586

14.501

14.461

• van 65 jaar en ouder  

5.198

5.384

5.566

5.557

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden

448

483

540

602

575

• WWB / BBZ

417

448

502

564

525

• IOAW / IOAZ

31

35

38

38

50

• Wet WIJ    2)

-

-

-

-

-

Fysieke structuur

Oppervlakte in hectare 3)

22.608

22.611

22.611

22.611

22.611

• binnenwater

197

214

214

214

214

• land

22.411

22.397

22.397

22.397

22.397

Aantal woonruimten voor de algemene uitkering

12.077

12.095

12.093

11.724

11.721

Lengte van de wegen (km)

384

381

381

381

381

• binnen de bebouwde kom

135

132

132

132

132

• buiten de bebouwde kom

249

249

249

249

249

Lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)

68

76

76

76

76

Lengte van waterwegen (km)

32

32

32

32

32

Openbaar groen in hectare

• beplanting

88

88

88

88

88

• gras

194

195

198

197

197

Aantal bomen langs wegen en openbaar groen

36.205

36.205

35.742

35.742

35.742

Aantal rioolaansluitingen voor rioolbelastingen

12.079

12.077

12.127

12.133

12.166

Peildatum gegevens: 1 januari van het begrotings- en rekeningjaar.

  • Met ingang van de rekening 2013 worden de aantallen inwoners conform de maatstaven van de algemene uitkering gepresenteerd.
  • De wet WIJ is per 1 januari 2012 vervallen.
  • De vermelde gegevens bij oppervlakte land en binnenwater zijnde laatst bekende gegevens waarop de bekostiging van de algemene uitkering is gebaseerd. De laatste informatie vanuit het Rijk is dat de oppervlakte land per 2012 is vastgesteld op 22.397 ha en de oppervlakte binnenwater op 214 ha. De oppervlaktes van land en binnenwater wordt op basis van de meest recent gepubliceerde kaarten van de Basisregistratie Topografie (BRT) bepaald.
bedragen x € 1.000

Financiële kerngegevens

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2012

2013

2014

2015

2015

Exploitatielasten

58.507

61.994

64.368

70.646

72.371

Opbrengst belastingen

4.470

5.019

4.926

4.968

4.424

Opbrengst onroerendezaakbelasting

2.661

2.727

2.678

2.776

2.779

Algemene uitkering gemeentefonds

26.416

26.089

27.387

24.748

25.167

Boekwaarde vaste activa

75.428

78.996

72.861

72.585

69.795

Vaste schuld

45.535

41.459

35.663

35.111

35.111

Eigen financieringsmiddelen:

37.917

44.184

44.054

41.206

44.038

Reserves

32.217

35.843

35.843

32.866

29.686

Voorzieningen 1)

5.700

8.341

8.211

8.340

14.352

Loonkosten

10.873

10.772

10.659

11.472

10.306

Bijdragen en subsidies 2)

3.619

3.569

2.994

2.749

6.865

1) In 2014 is de rioleringsvoorziening gevormd, dit verklaart de toename.
2) De toename in de subsidies komt door het Sociaal Domein (invoering decentralisaties).

Bedrag per inwoner

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Rekening

2012

2013

2014

2015

2015

Exploitatielasten

2.261

2.400

2.507

2.756

2.825

Opbrengst belastingen

173

194

192

194

173

Opbrengst onroerendezaakbelasting

103

106

104

108

108

Algemene uitkering gemeentefonds

1.021

1.010

1.067

966

982

Boekwaarde vaste activa

2.916

3.058

2.838

2.832

2.725

Vaste schuld

1.760

1.605

1.389

1.370

1.371

Eigen financieringsmiddelen:

Reserves

1.245

1.387

1.396

1.282

1.159

Voorzieningen

220

323

320

325

560

Loonkosten

420

417

415

448

402

Bijdragen en subsidies

140

138

117

107

268