Beslispunten reserves

Inleiding

Bij de programmabegroting 2015-2019 zijn door de raad de toevoegingen en onttrekkingen 2015 vastgesteld. Deze hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld, maar om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

30050 Algemene Reserve

 1. Reserve handhaven, bodembedrag is € 3 miljoen.
 2. Toevoegingen in 2015: gerealiseerd resultaat 2014 € 318.532,95 en gerealiseerde opbrengst precariobelasting over de periode 2011-2013 € 4.315.163,09.
 3. Onttrekking totaal € 662.916 in 2015:
  a. Verkoop overhoeken/snippergrond € 140.000 (conform dekkingsplan 2015-2018)
  b. Samenwerking OWO € 49.000
  c. Leeuwarden Culturele hoofdstad € 5.000 (motie 12 november 2013)
  d. Meerdaagse evenementen € 7.500 (amendement 17 december 2013)
  e. Belijning en graskeien € 32.609 (coalitieakkoord 2014)
  f. BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar € 61.420.
  g. Promotiefilm € 23.281 (coalitieakkoord 2014).
  h. Dorpsbudgetten € 25.000 (nieuw beleid 2015-2018, onderdeel coalitieakkoord 2014)
  i. Kunst € 10.000 (nieuw beleid 2015-2018, onderdeel coalitieakkoord 2014)
  j. Belijning wegen € 13.127 (nieuw beleid 2015-2018, onderdeel coalitieakkoord 2014)
  k. Uitbreiding incidenteel formatie Communicatie € 38.000 (nieuw beleid 2015-2018)
  l. Uitbreiding incidenteel formatie Recreatie en Toerisme € 14.000 (nieuw beleid 2015-2018)
  m. Verhoging incidenteel personele knelpuntenpot € 62.500 (nieuw beleid 2015-2018)
  n. Participatiebudget € 152.606 (bestemming gerealiseerd resultaat 2014)
  o. Particuliere initiatieven milieu en energie € 13.500 (bestuursrapportage 2015)
 4. Toevoegingen in 2016: bijdrage vergoeding N381 € 58.865 en € 1.186.999,80 gerealiseerde opbrengst precariobelasting 2014.
 5. Overheveling € 130.000 naar reserve IKC Oosterwolde-noord.
 6. Onttrekkingen in:
  a. 2016 € 1.180.860
  b. 2017 € 932.835
  c. 2018 € 530.930

30734 Egalisatiereserve reiniging

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015.
 2. Onttrekking in 2015 € 146.451. Onttrekking in 2016 € 246.952.

30784 Rioleringsreserve

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Toevoeging € 84.760

30202 Algemene reserve grondexploitatie

 1. Toevoeging in 2015 € 172.208
 2. Onttrekking in 2015:
  a. t.b.v. complexen € 11.398,48
  b. t.b.v. beurs woonoffensief € 6.578,36
  c. t.b.v. Masterplan Centrum Venekoten noord € 1.320.780,85
 3. Vrijval van € 176.132,29 ten gunste van het rekeningresultaat.
 4. Toevoeging in 2016 € 521.280, in 2017 € 641.750, in 2019 € 61.400 en in 2020 € 36.400

30204 Reserve culturele elementen

 1. Reserve niet opheffen per 31-12-2015, maar per 31-12-2016
 2. Onttrekking in 2015 € 7.167
 3. Het restant bedrag van 2015 ad € 5.326 wordt in 2016 uitgegeven

30714 Reserve verruiming werkgelegenheid

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Onttrekking in 2015 € 11.587,93
 3. Onttrekking in 2016 € 34.037.51
 4. Reserve opheffen op 31-12-2016

30726 Reserve dorpsvernieuwing

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Onttrekking 2016 € 320.442
 3. Reserve opheffen per 31-12-2016

30742 Reserve overheveling budgetten

 1. Reserve handhaven van 31-12-2015
 2. Toevoegingen: de raad heeft op 15 december 2014 besloten € 571.300 over te hevelen naar 2016
 3. Onttrekkingen: de overgehevelde middelen 2014 voor een bedrag van € 975.800 zijn weer onttrokken aan de reserve

30766 Reserve onderhoud gebouwen

 1. Toevoeging 2015 € 64.648
 2. Onttrekking 2015 € 8.687
 3. Saldo per 31-12-2015 € 555.319 overhevelen naar nieuw te vormen onderhoudsvoorziening
 4. Reserve opheffen per 31-12-2015

30768 Reserve Sociaal Domein

 1. Toevoeging totaal € 2.289.296 vanuit PGB, Jeugd, WMO en kostenplaats gebiedsteams. Hiervan wordt € 230.000 expliciet gelabeld als WMO HH en wordt ingezet in 2016/2017 voor HH
 2. Onttrekkingen in 2015:
  a. € 10.265 en € 31.425 zijn niet besteed in 2015. Buurtbemiddeling ad € 10.130 wel.
  b. € 201.000 betreft onttrekking n.a.v. 1e marap, dit bedrag was eerder al onttrokken uit de reserve en is besteed in 2015 aan diverse uitvoeringscapaciteitsknelpunten.
  c. Onttrekking van € 509.972 voor tekort op totale jeugdkosten.
 3. Onttrekking in 2016 Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein € 212.500, buurtbemiddeling € 10.130, in 2017 Uitvoeringscapaciteit Sociaal Domein € 70.500.
 4. Reserve handhaven per 31-12-2015

30770 Reserve reorganisatieontwikkelingen

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Toevoeging uit bestemming gerealiseerd resultaat 2014 € 38.000
 3. Onttrekking 2015 € 125.590
 4. Onttrekkingen in 2016 € 189.900, 2017 € 155.690, 2018 € 129.080 en 2019 € 52.220

30772 Reserve Landinrichting

 1. Reserve opheffen per 31 december 2015
 2. Onttrekking 2015: € 33.000 fietspad Blauwe Bos en € 8.478 1e wijk Ravenswoud
 3. In 2015 het restant € 27.129,69 van de reserve overhevelen naar de reserve Streekagenda i.v.m. kosten herinrichting Oude Willem en collectief duurzaam landschapsbeheer

30774 Reserve Streekagenda

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Onttrekkingen 2015 € 10.000
 3. In 2015 het restantbedrag € 27.129,69 van de reserve Landinrichting overhevelen naar deze reserve i.v.m. kosten herinrichting Oude Willem en collectief duurzaam landschapsbeheer
 4. Geraamde onttrekkingen 2016 € 68.350
 5. De reserve kan naar verwachting 31-12-2016 opgeheven worden

30776 Reserve strategische projecten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Onttrekking 2015 € 799.137,82
 3. Toevoeging 2015 € 835.000
 4. Onttrekking 2016 € 905.000

30778 Reserve Jeugd en Gezin

 1. Het bedrag van € 28.207 is overgeheveld naar 2016.
 2. Het bedrag van € 14.704 is uitgegeven in 2015. Het consultatiebureau is in 2015 dicht gegaan.
 3. De reserve per 31-12-2015 opheffen.

30786 Reserve IKC Oosterwolde-noord

 1. Reserve handhaven per 31 december 2015
 2. In 2016 het krediet Verkeersplan IKC van € 130.000 overhevelen van de Algemene reserve naar deze reserve
 3. Onttrekking in 2015:
  a. € 130.212 (€ 116.787,17 voor eenmalige kosten en € 13.425 voor het verkeersplan)
  b.€ 7.696 voor lokaal stimuleringsbeleid
 4. In 2016 een onttrekking van € 36.699 voor realisatie IKC-noord en € 16.575 voor verkeersplan IKC-noord
 5. De reserve wordt per 31 december 2016 opgeheven

30788 Reserve precariobelasting

 1. Reserve handhaven per 31 december 2015
 2. Onttrekking 2015 € 4.315.163,09, overgeheveld naar de algemene reserve
 3. De gerealiseerde opbrengst 2014 ad € 1.186.999,80 overhevelen in 2016 naar de algemene reserve

30790 Reserve monumenten

 1. Reserve handhaven per 31-12-2015
 2. Toevoeging 2015 van € 52.751
 3. Onttrekking 2015 van € 41.627
 4. In 2016 volgt een advies waarin een heroverweging zal plaats vinden over de omvang van het budget

30792 Reserve inbraakpreventie

 1. Instemmen met de vorming van deze reserve t.b.v. de aankoop van de preventietruck, welke geheel met subsidie wordt gefinancierd.
 2. Jaarlijkse onttrekking vanaf 2016 voor afschrijvingslasten en exploitatie van € 25.200