Leeswijzer

De opbouw van de jaarstukken is als volgt:

Hoofdstuk 2 (algemeen) gaat, op hoofdlijnen, over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen van de programma’s. In dit hoofdstuk geven we ook een samenvatting van de financiële resultaten. Hoofdstuk 3 (programma's) en 4 (paragrafen) vormen samen het jaarverslag. In hoofdstuk 3 staat de programmaverantwoording. Voor elk programma staat de vraag centraal of de gestelde doelen uit de programmabegroting 2015 zijn gerealiseerd. In hoofdstuk 4 staan de paragrafen.

In de jaarrekening zijn de balans, de programmarekening en de toelichting op beide opgenomen. De verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) staat in de bijlage. Daar staat ook het verplichte overzicht volgens de ‘wet normering bezoldiging topfunctionarissen’ (WNT) en het overzicht ‘Schatkistbankieren’. De jaarstukken sluiten we af met de controleverklaring van de accountant. In de bijlage staan ook de kerngegevens.