Overzicht van baten en lasten

bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten

Rekening 
2014

Primitieve 
Begroting

Actuele 
Begroting

Rekening 
2015

Verschil

Saldo van baten en lasten

Programma's

Lasten

1. Sociale Domein

- 19.796

- 30.060

- 28.359

- 26.242

2.117 V

2. Welzijn & educatie

- 8.109

- 7.655

- 7.695

- 7.298

397 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

- 13.383

- 10.502

- 12.895

- 13.319

- 423 N

5. Openbare orde en veiligheid

- 1.466

- 1.457

- 1.503

- 1.503

- 0 N

6. Bestuur & Dienstverlening

- 18.103

- 17.079

- 20.023

- 20.539

- 516 N

Totaal Lasten

- 60.857

- 66.751

- 70.474

- 68.900

1.574 V

Baten

1. Sociale Domein

14.460

24.101

24.448

24.523

76 V

2. Welzijn & educatie

751

564

500

548

48 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

7.683

8.574

8.221

8.376

155 V

5. Openbare orde en veiligheid

54

14

240

235

- 4 N

6. Bestuur & Dienstverlening

3.189

3.687

3.483

3.493

10 V

Totaal Baten

26.138

36.939

36.891

37.175

284 V

Totaal Programma's

- 34.719

- 29.812

- 33.584

- 31.725

1.858 V

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

-

Deelnemingen

- 27

- 27

- 27

- 19

8 V

Lokale heffingen

- 55

- 68

- 68

- 75

- 7 N

Saldo financieringsfunctie

- 3.142

- 3.762

- 3.171

- 3.333

- 162 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

- 287

- 37

- 22

- 43

- 22 N

Totaal Lasten Algemene dekkingsmiddelen

- 3.511

- 3.895

- 3.288

- 3.471

- 183 N

Baten Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

27.387

24.748

24.862

25.167

305 V

Deelnemingen

118

82

59

60

1 V

Lokale heffingen

4.469

4.566

4.569

4.130

- 438 N

Saldo financieringsfunctie

5.406

5.654

5.654

5.623

- 31 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

505

126

126

970

844 V

Totaal Baten Algemene dekkingsmiddelen

37.885

35.175

35.269

35.950

681 V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

34.374

31.281

31.981

32.479

498 V

Saldo van baten en lasten

- 345

1.469

- 1.602

754

2.356 V

Mutatie reserves

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 4.523

- 2.000

- 5.738

- 7.687

- 1.949 N

Onttrekkingen

6.059

649

8.909

10.129

1.220 V

Totaal Mutatie reserves

1.536

- 1.351

3.171

2.442

- 729 N

Mutatie reserves

1.536

- 1.351

3.171

2.442

- 729 N

Resultaat

1.191

118

1.569

3.196

1.627 V

Het overzicht met de structurele mutaties in de reserves is opgenomen bij de toelichting op de balans, onderdeel Eigen vermogen.