Verloopoverzicht reserves

Klik op het nummer van de reserve voor gedetailleerde informatie.

Saldo per

Nummer

Saldo per 31-dec-2014

Toe-voeging

Ont-trekking

Vrijval

Saldo per 31-dec-2015

1.2 Algemene reserves

Algemene reserve

8.663

4.634

648

0

12.649

Totaal algemene reserves

8.663

4.634

648

0

12.649

1.3 Bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven

Egalisatiereserve reiniging

890

0

146

0

744

Totaal bestemmingsreserves opvangen schommelingen tarieven

890

0

146

0

744

1.4 Bestemmingsreserves

1.4.1 Bestemmingsreserves grondexploitatie

Algemene reserve grondexploitatie

4.612

172

1.339

176

3.269

Reserve culturele elementen dorpsuitbreiding

12

0

7

0

5

Totaal bestemmingsreserves grondexploitatie

4.624

172

1.346

176

3.274

1.4.2 Overige bestemmingsreserves

Reserve verruiming werkgelegenheid

46

0

12

0

34

Reserve dorpsvernieuwing

320

0

0

0

320

Reserve overheveling budgetten

976

571

976

0

571

Reserve onderhoud gebouwen bedrijfsvoering

499

65

564

0

0

Reserve Sociaal Domein

2.807

2.289

721

0

4.375

Reserve organisatieontwikkelingen

385

38

126

0

298

Reserve Landinrichting

69

0

69

0

0

Reserve Gebiedenbeleid

61

27

10

0

79

Reserve strategische projecten

4.079

835

799

0

4.115

Reserve Centrum Jeugd en Gezin

43

0

43

0

0

Rioleringsreserve

0

85

0

0

85

Reserve IKC Oosterwolde-noord

201

0

138

0

63

Reserve precariobelasting

5.980

0

4.315

0

1.664

Reserve monumenten

42

53

42

0

53

Reserve inbraakpreventie

0

110

0

0

110

Totaal overige bestemmingsreserves

15.508

4.073

7.813

0

11.767

Totaal bestemmingsreserves

21.023

4.245

9.306

176

15.786

Totaal reserves

29.686

8.879

9.953

176

28.435