Paragraaf 3

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen zoals wegen, gebouwen, riolering en groen. Het onderhoud van kapitaalgoederen is van groot belang voor een goede kwalitatieve instandhouding van het openbare voorzieningenniveau. Dit onder meer op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie. In deze paragraaf gaan we per kapitaalgoed in op het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Financiële consequenties

In onderstaande tabel staan de financiële consequenties van de kapitaalgoederen per programma:

bedragen x € 1.000

Onderhoud kapitaalgoederen

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

2. Welzijn & educatie

Huisvesting onderwijs

- 2.653

- 2.535

- 2.587

- 2.379

207 V

Welzijn- en sportaccommodaties

- 1.403

- 1.128

- 1.117

- 1.039

78 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

Verhardingen

- 2.663

- 998

- 1.131

- 1.151

- 20 N

Bruggen en oevervoorzieningen

- 66

- 61

- 56

- 31

25 V

Verkeersvoorzieningen

- 390

- 340

- 419

- 376

44 V

Openbaar Groen

- 556

- 545

- 564

- 572

- 8 N

Rioleringen

- 2.663

- 2.670

- 2.683

- 2.591

92 V

Rioolheffing

2.775

2.817

2.831

2.771

- 60 N

Baatbelasting

157

124

124

120

- 4 N

6. Bestuur & Dienstverlening

Automatisering

- 811

- 1.079

- 1.057

- 971

87 V

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

- 8.272

- 6.415

- 6.659

- 6.219

440 V

Wegen, kunstwerken en verlichting

1. Wegen

Beleidskader
De gemeente maakt bij het beheer van haar wegen gebruik van een wegbeheersysteem dat een CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) - keurmerk voor wegbeheer heeft.

De MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) wegen 2014-2018 is vastgesteld. De onderhoudswerkzaamheden voor deze planperiode zijn afgestemd op het jaarlijks beschikbare budget en worden uitgevoerd op basis van de zogeheten vastgestelde minimumvariant. Met deze minimumvariant wordt de levensduur van de verharding zo lang mogelijk verlengd (in afwachting van groot onderhoud), zonder dat dit leidt tot (meer) onveilige situaties en/of (terechte) aansprakelijkheidsstellingen. Periodiek inspecteren we de wegen voor het actualiseren van MOP. De inspectie is uitgevoerd in de tweede helft van 2015. De resultaten van die inspectie gebruiken we voor het opstellen van de MOP wegen 2016-2020. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is door u vastgesteld in 2013.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De taakstellingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn verwerkt in de begroting en de MOP-wegen. Het jaarlijks beschikbare budget is leidend voor de onderhoudswerkzaamheden.

2. Civieltechnische kunstwerken

Beleidskader
In 2012 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Civieltechnische Kunstwerken 2013-2017 vastgesteld. Onderhoud- en vervangingswerkzaamheden worden op basis van de MOP uitgevoerd. Voor het beheer van de civieltechnische kunstwerken (m.n. bruggen) is een beheersysteem operationeel. De gegevens die in het beheersysteem zitten worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Het jaarlijks beschikbare budget is leidend voor de onderhoudswerkzaamheden.

3. Openbare verlichting

Beleidskader
In 2013 is de MOP (MeerjarenOnderhoudsPlanning) Openbare Verlichting 2013-2017 vastgesteld. Vervanging van lichtmasten en armaturen gebeurt op basis van de MOP. Voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting participeert de gemeente Ooststellingwerf in de stichting ‘OV Fryslân’. Ooststellingwerf participeert samen met de andere Friese gemeenten en de provincie Fryslân in deze stichting. Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt verzorgd door de stichting ‘OV Fryslân’.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag opgenomen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Het beschikbare budget is leidend voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud.

Groen, riolering en gebouwen

4. Groen

Beleidskader
Op 24 januari 2012 is de Notitie Groenbeleid 2011 vastgesteld. Hierin is de groenstructuur voor de dertien dorpen van onze gemeente vastgelegd. Met het Groenstructuurplan is inzichtelijk gemaakt welk belangrijk groen in de leefomgeving aanwezig is. Ook is aangegeven welke grond door de gemeente kan worden afgestoten.

Voor de uitvoering van het groenbeheer wordt gebruik gemaakt van een groenbeheersysteem. Dit systeem wordt gebruikt om op basis van landelijke normen (IMAG-normen) te bepalen hoeveel uren nodig zijn en welk budget nodig is om het onderhoud aan de groenvoorzieningen uit te voeren. Het gemiddelde onderhoudsniveau in Ooststellingwerf is in overeenstemming met kwaliteitsniveau B van de Landelijke ‘CROW-kwaliteitscatalogus openbare ruimte’. De beschikbare financiële middelen, afgestemd op het gewenste kwaliteitsniveau, zijn bepalend voor de aard en omvang van de onderhoudswerkzaamheden.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
In de begroting is een bedrag opgenomen om het totale gemeentelijke groenonderhoud uit te voeren. De bezuinigingen en taakstellingen van de afgelopen jaren ‘in’ het groen zijn gerealiseerd.

5. Riolering

Beleidskader
In maart 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (GRP 2015-2019) vastgesteld. In dit plan zijn de ambities van de gemeente op gebied van de invulling van de afvalwater- hemelwater- en grondwaterzorgplicht vastgelegd en welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om deze ambities te halen. Ook is in het GRP 2015-2019 aangegeven welke kosten hiermee gemoeid zijn en op welke wijze deze kosten gedekt worden.

De rioolheffing hoeft, buiten de inflatiecorrectie, niet te stijgen gedurende de periode 2015-2019. Samen met het GRP 2015-2019 is een besparingsnotitie voorgelegd waarin omschreven wordt op welke wijze de gemeente (in samenwerking met Weststellingwerf en Opsterland) vorm geeft aan de besparingsopgave die in het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (2010) is vastgelegd. De resultaten van deze besparingsnotitie zijn verwerkt in het kostendekkingsplan dat bij het GRP 2015-2019 hoort.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De in het GRP 2015-2019 aangegeven kosten worden gedekt door de inkomsten van de rioolheffing. Het GRP 2015-2019 is de basis voor de gemeentelijke begroting.

6. Onderwijsgebouwen (inclusief gymnastiekgebouwen)

Beleidskader
Per 1 januari 2015 is het “onderhoud buitenkant” van de onderwijsgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. Daaronder valt het door de gemeente vastgestelde Integrale Huisvestings Plan Onderwijs 2008-2011. Dit plan wordt gedragen door de Meerjarenleerlingenprognose 2014-2032 en het MeerjarenOnderhoudsPlan (MOP) 2015-2024.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Sinds september 2014 is de MOP 2015-2024 gereed. De jaarlijkse dotatie wordt nog vastgesteld. De MOP wordt volgens planning uitgevoerd.

Door het besluit om de “onderhoud buitenkant” over te hevelen naar de schoolbesturen is de voorziening ‘Onderhoud onderwijsgebouwen en gymlokalen’ opgeheven in 2015. Hiervoor is de voorziening ‘Onderhoud gymnastieklokalen’ in de plaats gekomen. Met ingang van 2015 wordt de algemene uitkering daarom gekort.

7. Overige gebouwen

Beleidskader
Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen is grotendeels in verschillende meerjarenonderhoudsplannen (MOP) opgenomen, of is gebaseerd op dagelijks noodzakelijk onderhoud. Het betreft de volgende gebouwen: het gemeentehuis, de gemeentewerf, het overslagstation, de Kompaan, molen ‘De Weijert’, gemeentelijke monumenten en woningen. Het gebouw Harambe te Appelscha en De Blughut te Oldeberkoop zijn gesloopt. Het onderhoud is daardoor komen te vervallen.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De beheerplannen voor het gemeentehuis, de gemeentewerf Nanningaweg en het overslagstation Nanningaweg is begin 2016 afgerond. De reserve ‘onderhoud gebouwen bedrijfsvoering’ wordt omgevormd naar een onderhoudsvoorziening op basis van de dan vastgestelde beheerplannen. De gemeentelijke gebouwen inspecteren we periodiek voor het actualiseren van MOP.

Sport en ICT

8. Sportaccommodaties

Beleidskader
Sinds 2007 heeft de gemeente exploitatie en beheer van de sportaccommodaties in handen van derden gegeven. Dit betreft sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst, het Bosbad en de Steegdenhal. De Exploitatieovereenkomst voor de sporthal de Bongerd, het sportcomplex de Boekhorst en het Bosbad (3 B’s) loopt tot en met 31 december 2016 De exploitatie van de Steegdenhal in Appelscha is per juni 2009 in handen van een exploitant. De overeenkomst loopt tot en met 30 juni 2017.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Het meerjarenonderhoudsplan voor de Steegdenhal is geactualiseerd (MOP 2014-2017). Het onderhoud wordt planmatig uitgevoerd. Voor het onderhoud is een voorziening gevormd. De jaarlijkse dotatie is bepaald op € 26.000. Voor de 3 B’s is in 2013 de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde MOP 2013-2023 is voor de jaren 2014 t/m 2016 een dotatie aan de voorziening opgenomen van bijna € 144.000 (gebaseerd op een onderhoudsperiode van 10 jaar). Deze bedragen worden gedekt uit de Algemene reserve. De eerder in de begroting opgenomen dotatie van € 265.000 was gebaseerd op een periode van 4 jaar. Het geplande onderhoud voor de periode 2014-2016 is meegenomen in de begroting en komt ten laste van de voorziening.

9. Sportterreinen

Beleidskader
Het specialistische onderhoud aan de grasvelden van de gemeentelijke sportterreinen wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De basis van de onderhoudswerkzaamheden zijn de kwaliteitscriteria van de KNVB. Op basis hiervan voeren we planmatig onderhoud aan de sportvelden uit. Dit is vastgelegd in de notitie ‘Planmatig onderhoud grassportvelden’. Het overige onderhoud voeren de sportverenigingen zelf uit. Hier krijgen de sportverenigingen een jaarlijkse vergoeding voor. Om tot een gelijkmatige verdeling van de veldrenovaties te komen is in 2013 een meerjarenonderhoudsplan 2014-2018 (renovatieplan) grassportvelden opgesteld.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
De aard en omvang van het planmatig onderhoud aan de grassportvelden is afgestemd op de beschikbare middelen. Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2014-2017 is besloten vanaf 2014 jaarlijks voor de renovatie (1 toplaag) van grassportvelden € 45.000 (incl. btw) beschikbaar te stellen.

10. ICT

Beleidskader
In het Informatiseringsbeleidsplan 2012-2016 zijn de ontwikkelingen en doelen beschreven. Jaarlijks wordt dit beleidsplan vertaald naar een I&A projectenkalender. In deze projectenkalender staan de projecten uit het programma dienstverlening, implementatie van nieuwe vak applicaties, nieuwe investeringen, implementatie van organisatiebrede applicaties en geplande vervangingsinvesteringen. In 2016 wordt een nieuw OWO Informatiseringsbeleidsplan gepresenteerd. Hierin besteden we specifiek aandacht aan de doorontwikkeling van de digitalisering van onze dienstverlening.

Om het prestatieniveau van de systemen nu en in de toekomst te borgen, is in samenspraak met Weststellingwerf en Opsterland een meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld voor vervanging van hard- en software. Door het schema gelijk te trekken, vergroten we de mogelijkheden om inkoop voordeel te realiseren. De integratie van systemen begint steeds vastere vormen te krijgen. Inmiddels beschikken de OWO-gemeenten over een identieke midoffice. Door de ICT basisvoorzieningen op deze wijze te realiseren ontstaat er een robuust platform waarop elke gemeente de ruimte heeft om de digitale dienstverlening en informatievoorziening in te richten. Eigen keuzes (‘couleur locale’) zijn en blijven hierdoor mogelijk.

Financiële gevolgen in de begroting / jaarrekening
Met ingang van 2015 zijn alle relevante budgetten voor ICT/Dienstverlening gecentraliseerd. In 2016 werken we voor het eerst met een gezamenlijke OWO ICT begroting.