Programma 4

Strategische projecten

Er zijn drie strategische projecten waar we ons mee bezig houden. Het Venekoten-Centrum te Oosterwolde, hiervoor zijn in 2015 meerdere projecten uitgevoerd zoals een fitness park in het Haerenkwartier, extra (tijdelijk) parkeerplaatsen in het centrum en Spare Space Oosterwolde. Het tweede project is het Masterplan Appelscha, bedoeld om Appelscha in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Als laatste het Ecomunity Park te Oosterwolde met het Biobase Center als verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Daarvoor is in 2015 het concept business plan geschreven.

De lasten en de baten van dit programma presenteren we in programma 3: ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Thema's

Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We revitaliseren Venekoten Noord en het centrum. De toegang tot het centrum van Oosterwolde gaan we kwalitatief en functioneel verbeteren.

Wat hebben we bereikt?

In 2015 zijn er meerdere projecten uitgevoerd, zoals een fitness park in het Haerenkwartier, extra (tijdelijke) parkeerplaatsen in het centrum, Spare Space Oosterwolde en de verbetering van het fietspad en de omgeving Venekoterweg. De voorbereidingen voor de herinrichting van het Stipeplein zijn bijna afgerond.

Studenten van de NHL onderzoeken mogelijke businesscases voor het centrum van Oosterwolde. Scholieren van het Stellingwerfcollege doen onderzoek naar de mening van bezoekers en ondernemers over het centrum van Oosterwolde.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begin 2015 is de herinrichting van Groenstrook Haerenkwartier opgeleverd. Zowel de herinrichting van het Stipeplein als de verbetering van het fietspad en de omgeving Venekoterweg zijn aanbesteed. De uitvoering van het Stipeplein laat op zich wachten door vertraging in de aankoop van de grond door KPN. De uitvoering van het fietspad en de omgeving Venekoterweg is in volle gang.

Medio 2015 is Spare Space Oosterwolde geopend. Dit is een initiatief van Oosterwolde Promotion om leegstand tegen te gaan en ondernemerschap te stimuleren. We ondersteunen het initiatief financieel. Het pand wordt ook gebruikt als werkplek en voor het organiseren van activiteiten. Vanuit Spare Space is bijvoorbeeld de verbinding gezocht met het onderwijs (NHL en Stellingwerfcollege) om onderzoek te doen naar Oosterwolde centrum.

Het pand van de voormalige Rabobank aan de Hoogengaardelaan 1 is aangekocht, gesloopt en tijdelijk ingericht als parkeerterrein en toegangsweg. Met ontwikkelaar Rottinghuis verkenden we de mogelijkheden voor ontwikkeling op deze locatie, maar dit bleek niet haalbaar.

Wat merkt de inwoner ervan?

Inwoners kunnen sporten in een parkachtige omgeving bij het Haerenkwartier. De aanblik van het gebied is veranderd. De functie is gewijzigd van zichtgroen naar gebruikersgroen.

Spare Space zit een jaar in een winkelpand in de Stationsstraat. Een digitaal interactief scherm in de etalage geeft informatie. Bezoekers en ondernemers van het centrum vragen we naar hun mening over en ideeën voor het centrum van Oosterwolde.

De parkeerdruk aan het Stipeplein is fors verlaagd. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, ook tijdens drukke momenten. Het parkeerterrein is vanaf de Nanningaweg te bereiken. Bovendien is er een “rotte appel” uit het centrum verwijderd door sloop van het voormalig bankgebouw. Bewoners van de Hoogengaardelaan verzorgen het onderhoud aan de afscherming langs het parkeerterrein. Inwoners en ondernemers hebben gemerkt dat de uitvoering van de herinrichting van het Stipeplein is vertraagd. Hierdoor geeft de herinrichting geen overlast tijdens de feestdagen. Begin 2016 is de start van de werkzaamheden gepland.

Het werk langs de Venekoterweg is in volle gang. Aanwonenden ondervinden daarvan overlast. Dit wordt tot een minimum beperkt. Begin 2016 vindt de herplanting van bomen plaats. In maart of april 2016 is het werk afgerond.

Masterplan Appelscha

Wat willen we bereiken?

De gemeente Ooststellingwerf heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector breiden we uit van 13% naar 20% in de komende 10 jaar.

Wat hebben we bereikt?

De provinciale subsidie vanuit Quickwingelden en de gebiedsontwikkeling N381 zijn veilig gesteld. De beschreven ambitie staat bij iedereen – gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en verenigingen – op het netvlies. De eerste tekenen van samenwerking zijn aan het ontstaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben het Projectplan Quickwingelden opgesteld en zijn gestart met de uitvoering hiervan op onderdelen. Er zijn diverse sessies geweest met provincie, Staatsbosbeheer, ondernemers en verenigingen. We doorliepen het planvormingsspoor voor de nieuwe uitkijktoren en de verbinding Hildenberg. We startten met overige onderdelen van het projectplan en werkten de opzet voor het Masterplan Appelscha uit.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaat een sterker recreatief product, gedragen door inwoners, ondernemers en verenigingen.

Ecomunity Park te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We realiseren een bedrijventerrein dat, naast het ontwerp van de hoogste BREEAM certificering in Europa, ook de hoogste certificering voor de realisatie behaalt. In relatie tot dit bedrijventerrein realiseren we het Biobase Center. De doelstelling van het Biobase Center is de verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid.

Wat hebben we bereikt?

Het businessplan is op hoofdlijnen klaar. Deze dient als basis om wel of geen daadwerkelijke investering te doen in het Ecomunitycenter. Samen met het onderwijs wordt in detail uitgewerkt welke stakeholder wat gaat doen binnen het centrum en wat we van elkaar mogen verwachten. Ook met bestaande bedrijven zijn we in gesprek of er bij hen animo is om mee te doen met het Ecomunitycenter. Uiteindelijk moet het totaalpakket aan overeenkomsten, businessplan en organisatorische structuur leiden tot een beslissing om wel of geen middelen vrij te maken voor het Ecomunitycenter.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hadden overleg met diverse stakeholders om de plannen te concretiseren. Daarnaast schreven we het concept businessplan. Diverse disciplines werken nog aan de juridische structuur en bijvoorbeeld fiscale aspecten.

Wat merkt de inwoner ervan?

Op dit moment nog niet veel. Na de eventuele realisatie van het concept zijn zowel MBO als HBO structureel verbonden aan en zichtbaar binnen onze gemeente. Het wordt een plek voor innovatieve vragen en, waar nodig, het starten van projecten. We verwachten een stimulans van onze economie door het concept waarin overheid, bedrijfsleven en onderwijs daadwerkelijk samenwerken. Naar verwachting trekt het nieuwe kennisintensieve bedrijven aan die dicht op het onderwijs willen zitten. We verwachten ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te kunnen zetten.