Actualisatie reserves en voorzieningen 2015 en 2016-2019

Op basis van artikel 4 en 9 van de verordening ex. artikel 212 (financiële verordening) is uitgesproken dat het College een nota reserves en voorzieningen opstelt in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens de financiële verordening wordt het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen jaarlijks herzien, daarbij worden onder meer het doel, de heroverwegingen en de bestedingen van de gevormde reserve en voorziening herbeoordeeld. In de nota reserves en voorzieningen zijn alle reserves en voorzieningen opgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de beoordeling van de reserves en voorzieningen ultimo 2015.

Als uitgangspunt voor de beoordeling reserves en voorzieningen jaarrekening 2015 is de eindstand van de reserves en voorzieningen in de jaarrekening 2014 genomen. De beoordeling 2015 heeft de volgende resultaten opgeleverd: In 2015 valt er voor € 176.000 van de algemene reserve grondexploitatie vrij. Daarnaast valt van de voorzieningen € 521.000 vrij. Dit betreft de vrijval van voorziening oninbare debiteuren SoZaWe € 372.000 en voorziening afwaardering gronden Grondexploitatie € 48.000. Ook het bedrag van de voorziening verkoop vennootschap van € 101.000 viel dit jaar vrij. De vrijgevallen bedragen worden toegevoegd aan het exploitatieresultaat. Deze maken onderdeel uit van het resultaat na bestemming 2015 ad € 3.196.000. De vrijval van voorziening riolering € 85.000 wordt toegevoegd aan het deelproduct rioleringen.

Verder heeft de beoordeling van de reserves en voorzieningen de volgende instellingen/opheffingen voor de reserves, voorzieningen en schulden tot gevolg:
⦁   het opheffen van 3 reserves;
⦁   het opheffen van 2 voorzieningen.
Ook is er een nieuwe reserve en een nieuwe voorziening ingesteld.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de ‘Nota reserves en voorzieningen’.