Paragraaf 9

Duurzaamheid

In 2030 willen we als gemeente een duurzame en CO2-neutrale gemeente zijn. In het milieubeleidsplan, dat loopt tot 2016, staan doelstellingen en bijbehorende acties die nu in uitvoering zijn. Bij de tussentijdse evaluatie bleek dat de CO2-reductiedoelstelling al grotendeels is gerealiseerd. Hier dragen we zelf aan bij door zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het rijden van de dienstauto’s op groen gas. Maar er lopen meer nog projecten om aan de doelstellingen te voldoen.   

Algemene beleidslijn

Vanuit het fysieke domein is het Milieubeleidsplan opgesteld met een looptijd tot 2016. Daarin staan doelstellingen en bijbehorende acties die nu in uitvoering zijn. Het accent ligt op het bereiken van doelen op het gebied van energie en CO2 en het verbeteren van de woonomgeving via de aanpak van zwerfvuil en hondenpoep. Omdat de thema’s in het plan actueel zijn en ook aansluiten op de wensen uit het Coalitieakkoord, krijgt het plan een update in 2016.

In het Coalitieakkoord 2014-2018 krijgt het college de opdracht om in de woonomgeving meer initiatieven te ontplooien die de bewustwording van inwoners en bedrijven vergroten en wordt de suggestie gedaan om daarvoor een revolverend fonds in te stellen.

Milieubeleidsplan

Het Milieubeleidsplan is in uitvoering en wordt in 2016 geactualiseerd. Bij de tussentijdse evaluatie is gebleken dat de CO2 reductiedoelstelling al grotendeels is gerealiseerd. Wij dragen daar zelf ook aan bij door zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het rijden van de dienstauto’s op groen gas. Op dit moment lopen de volgende projecten:

Zonnepanelen op de gemeentewerf
Voor de gemeentewerf is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. Aan drie lokale ondernemers zijn offertes gevraagd. In het 1e kwartaal van 2016 zijn de panelen geplaatst.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Dit project voorziet huishoudens van een goede monitoring van hun energiegebruik. Er is veel belangstelling voor. Op dit moment doen 100 huishoudens mee. In februari 2016 heeft ter afsluiting van dit project een energiemarkt plaatsgevonden.

Goed voorbeeld doet goed volgen voor minima
In 2016 start een nieuw project “Goed voorbeeld doet goed volgen”, specifiek gericht op de minima huishoudens. Uitgangspunt is een lagere energierekening realiseren door energie te besparen. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Door energiebesparing dragen de deelnemers bij aan een lagere CO2 uitstoot, maar ook aan een lagere energierekening. Hiermee draagt het huishouden positief bij aan de kwaliteit van de eigen leefsituatie.

Stookt u voor uw buren

Dit project richt zich op de uitvoering van isolerende maatregelen in woningen. De belangstelling voor dit project was niet zo groot in 2015. Het project past uitstekend in de ambitie van het Milieubeleidsplan en wordt geëvalueerd. We overwegen om het project nieuw leven in te blazen in 2016.

Uitrol hondenpoepbeleid in Ooststellingwerf

Begin 2015 is het project ook gestart in Appelscha en zijn er 10 afvalbakken geplaatst. Ook het Haerenkwartier in Oosterwolde plaatsten een aantal afvalbakken in hun wijk. De bewonerscommissie Sawono van Oosterwolde Noordoost wil ook graag afvalbakken plaatsen.

Plan van aanpak biodiversiteit

Een aantal projecten is in uitvoering. In Elsloo is een Stinzenflora aangelegd. Voor de bermen passen wij bloemrijke mengsels toe. Het toepassen van mantelzoomvegetatie is in voorbereiding en daarnaast wordt in het maaibeheer rond Ravenswoud rekening gehouden met de bescherming van de daar voorkomende reptielen.

Zonnepanelen op schoolgebouwen

Dit project is na de zomervakantie opgestart. Bij acht scholen is gekeken naar de mogelijkheden van energiebesparing en de plaatsing van zonnepanelen. De rapportage hiervan is ontvangen in februari 2016.

Toepassen van Crisis- en Herstelwet

Zonneweides dragen bij aan de realisering van de ambitie uit het Milieubeleidsplan (Ooststellingwerf energieneutraal in 2030). Met behulp van de Crisis- en Herstelwet kunnen zonneweides eenvoudiger worden aangelegd. Ooststellingwerf is pilotgemeente voor het ontwikkelen van zonneweides. Een initiatiefnemer krijgt op basis hiervan SDE subsidie voor deze zonneweides. In 2016 werken we het verder uit.

Koploperproject

Het project richt zich op het verbeteren van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prestaties van de deelnemende bedrijven, waaronder de interne milieuzorg. Na de eerste twee rondes met in totaal 16 deelnemende bedrijven, loopt nu de derde ronde van het koploperproject. Hieraan doen 10 bedrijven mee. Op 2 april 2016 sluiten we dit project af op de Woonmarkt.

Fonds Energie en Milieu-initiatieven

De opdracht uit het Coalitieakkoord voor een revolverend fonds is opgepakt. Met SVN (Stichting Volkshuisvesting Nederland) voeren wij momenteel overleg over de instelling van zo’n fonds. Voor de zomer van 2016 verwachten wij een voorstel te kunnen doen.

Doorwerking naar het sociale en economische domein

In het milieubeleid van de gemeente is de doorwerking van duurzaamheid naar het sociale en economische domein al aanwezig:

Fairtrade

In 2015 is de titel Fairtrade gemeente verlengd. De gemeente faciliteert de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Ooststellingwerf (SOO) met ambtelijke inzet en een jaarlijks budget. De werkgroep Fairtrade is bezig meer organisaties en bedrijven Fairtrade gecertificeerd te krijgen. Op de Dag van de Duurzaamheid organiseerde SOO samen met de gemeente een Fairtrade ontbijt met presentaties.

Prestatieovereenkomsten met Woningbouwcorporaties

Vanuit de Woningwet 2015 moeten woningbouwcorporaties een bod uitbrengen op de gemeentelijke Woonvisie. In 2016 wordt de nieuwe gemeentelijke Woonvisie opgesteld. Met de woningbouwcorporaties is afgesproken dat we tot dan de huidige prestatieafspraken verlengen In de nieuwe afspraken is de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een belangrijk onderwerp als het gaat om de realisering van de gemeentelijke ambitie.

Afval

De gemeente werkt in overleg met Omrin aan de opwaardering van afvalverwerking naar herbruikbare grondstoffen. In Donkerbroek was de Pilot Zuiver Inzamelen een succes. Gezien de hoge inzamelkosten wordt de pilot vooralsnog niet verder uitgerold. In 2016 starten we samen met andere Friese gemeenten een communicatietraject om de beleving van inwoners over restafval te wijzigen in grondstoffen, zodat ook inwoners actief op zoek gaan naar nuttige toepassingen. Dit in het kader van het realiseren van de vangdoelstelling “van afval naar grondstof” in 2020. In overleg met plaatselijke organisaties blijven wij kleinschalige hergebruikinitiatieven zoals repaircafé’s voor elektrische apparaten en kleding ondersteunen.

Milieueducatie

Voor natuur- en milieueducatie verzorgen we de ontwikkeling en beschikbaarheid van lespakketten- en materialen voor basisscholen. De vraag van scholen op dit gebied neemt toe en verbreedt zich thematisch naar meerjarige programma’s. Dit is grensoverschrijdend opgepakt met Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN). In 2015 ontwikkelden we samen met IVN de Pilot Aanpak Zwerfafval. De basisscholen pakten dit succesvol op.

Biobased Economy
Ecomunity is de inspiratiebron voor verdere ontwikkeling van een circulaire economie voor de (duurzame) economische ontwikkeling van onze gemeente. De basis hiervoor is samenwerking tussen bedrijven (het afval van de één is de grondstof of energie voor de ander). Dat vraagt om innovatief denken. Wij pakken de samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs actief op, en willen die faciliteren in een Biobased Center. Daarnaast ontwikkelen we een strategische visie waarbij we focus aanbrengen binnen de paraplu van de Biobased Economy. De uitgangspuntennotitie voor deze visie is inmiddels vastgesteld. Ook zijn er workshops georganiseerd met bedrijfsleven en onderwijs op de drie sectoren die voor ons als speerpunt dienen (Agro & Food, Recreatie & Toerisme en Biobased bouwen). De input uit deze workshops gebruiken we voor het verder uitwerken van de visie en daarnaast om uiteindelijk projecten te concretiseren in een programmaplan. Het manifest ‘de Stelling’ leidde tot een aantal succesvolle initiatieven, waaronder de succesvolle E-motion dag op de Boerestreek te Appelscha.

Verbrede invulling van duurzaamheid

Het Milieubeleidsplan geeft vanuit de fysieke invalshoek een goede aanzet voor het bereiken van de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. In het sociale en economische domein zijn kansen voor meer duurzaamheidsgerichte ontwikkeling aanwezig. Ook de interne milieuzorg van de gemeente biedt nog volop kansen voor een bijdrage aan duurzaamheid. Alle beleidsvelden en gemeentelijke activiteiten moeten vanuit een duurzaamheidsgedachte opereren en rapporteren.

Financiën

bedragen x € 1.000

Financiën paragraaf 9 Duurzaamheid

Realisatie 2015 

Eenmalig

MilieuBeleidsPlan gelden (incl. SLOK), overheveling naar 2016 € 98.500

33

Subsidie Ecomunity Koplopergebieden, in 2014 € 50.000 besteed

Subsidie Koploperproject 3

39

Particuliere initiatieven energie/milieu (Coalitieakkoord 2014-2018)

12

Zonnepanelen dorpshuizen, in 2014 € 115.000 besteed

Aanpak Hondenpoep, in 2014 € 10.000 besteed

10

Biobased Economy Streekagenda

18

Structureel

Millenniumdoelen en fairtrade

0

Aanpak zwerfvuil

21

Milieueducatie, overheveling naar 2016 € 5.600

1