Belangrijkste ontwikkelingen in 2015

We geven op hoofdlijnen per programma de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in 2015 weer.

Sociaal domein

 • Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Daarvoor is het Gebiedsteam 0 tot 100 opgericht. De zorg is hierdoor dichterbij de inwoner gekomen. Samen met 24 Friese gemeenten hebben we zorg ingekocht voor jeugd. Maar ook lokaal hebben we zorg ingekocht. Daarbij regelen we lokaal wat kan en regionaal/provinciaal wat moet.
 • Inwoners die in 2014 zorg of ondersteuning via de AWBZ ontvingen hebben dat in 2015 ongewijzigd onder de Wmo ontvangen. Binnen de bestaande Wmo-taken is de hulp bij het huishouden voortgezet.
 • De inzet van uitkeringsgerechtigden aan ‘Voor de wijk – door de wijk’, ‘het Wijkleerteam’, ‘iedereen in beweging’ en ‘de tegenprestatie’, levert een directe bijdrage aan andere inwoners van onze gemeente. Daarnaast is in 2015 is de uitstroom naar werk van kansrijke uitkeringsgerechtigden (zonder arbeidshandicap) onverminderd hoog gebleven.
 • Inwoners van onze gemeente met een vast dienstverband in de WSW houden hun rechten en plichten zoals die in de cao WSW zijn opgenomen.
 • Samen met de klankbordgroep ‘Kansen voor Jeugd’ is een Bestedingsplan Armoedegelden 2016-2018 ontwikkeld. Hieruit is onder andere het Voorleesproject met Humanitas opgezet. Voor inwoners met een laag inkomen en kinderen was er een kledingactie.

Welzijn en educatie

 • In 2015 is het aanbod van laagdrempelige cultuur- en educatieactiviteiten verbreed. Voorbeelden hiervan zijn de verhoging van de subsidie van Stichting Kunstwerf voor de uitbreiding van haar activiteiten en het digitale aanbod van de Bibliotheek.
 • Er is een netwerk ontwikkeld van organisaties en verenigingen waarmee de brede school gezamenlijk activiteiten organiseert. Daardoor versterkt de reikwijdte van de activiteiten en zijn er meer mogelijkheden om activiteiten uit te voeren.
 • Het aantal voortijdig schoolverlaters is de afgelopen jaren fors gedaald.
 • In 2015 is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ooststellingwerf opgesteld. De realisatie van het Integraal Kind Centrum Oosterwolde Noord verliep volgens planning en het bijbehorende Verkeersplan is door u vastgesteld. Het aantal scholen voor openbaar primair onderwijs is aangepast aan het aantal leerlingen. Er zijn twee voormalige schoolgebouwen voor primair onderwijs verkocht.
 • Ook in 2015 zijn buurtsportcoaches ingezet. Daarnaast is er regelmatig contact met de bewonerscommissies en de PB-en over sport- en beweegactiviteiten in de wijken en dorpen. Voorbeelden hiervan zijn een baggerloop, survival, wandeltochten en burendagen.
 • Met het project ‘Iedereen in Beweging’ bevorderen we de activering en participatie van inwoners met behulp van sportactiviteiten. Binnen het wijkleertraject Liante gaan verzorgenden in opleiding actief de wijk in om inwoners te ondersteunen op het gebied van eenzaamheid, activering en maatschappelijke participatie.

Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

 • Het Masterplan Appelscha is in 2015 opgesteld. Hierin staan de ambitie en concrete projecten.
 • De nota van uitgangspunten van de Biobased Economy is in november 2015 vastgesteld. Deze dient als eerste aanzet voor de strategische visie BBE.
 • De samenwerking tussen ondernemers is versterkt. Dit blijkt uit de verschillende ondernemers-initiatieven, waaronder de E-motiondag op de Boerestreek.
 • De wegen zijn op het vastgestelde niveau onderhouden. De levensduur van de wegen is zo lang mogelijk verlengd zonder dat dit voor (meer) onveilige situaties en mogelijke aansprakelijkheid stellingen leidde. In 2015 inspecteerden we alle gemeentelijke wegen.
 • De gemeente is pilotgemeente geworden voor het vergunningvrij ontwikkelen van zonnevelden in het kader van de crisis- en herstelwet. In het kader van deze pilot kreeg initiatiefnemer SDE subsidie voor het realiseren van zonnevelden in onze gemeente. In 2016 verwachten we de uitwerking.
 • De E-motiondag over bewustwording van elektrisch vervoer is goed bezocht en positief in het nieuws geweest. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid brachten we energiebesparing, duurzame energie en fairtrade onder de aandacht.
 • Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden, die de verhouding tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties regelt. De vrijheid van de corporaties is beperkt en de regie door de gemeente versterkt. Het Woonplan 2011-2020 is geëvalueerd. Dit leidde tot het voornemen om een nieuwe woonvisie te maken in 2016.

Strategische projecten

 • In 2015 zijn er meerdere projecten (vanuit het project Venekoten Centrum) uitgevoerd, zoals een fitnesspark in het Haerenkwartier, extra (tijdelijke) parkeerplaatsen in het centrum, Spare Space Oosterwolde en de verbetering van het fietspad en de omgeving Venekoterweg. De voorbereidingen voor de herinrichting van het Stipeplein zijn bijna afgerond.
 • We stelden het projectplan Quickwingelden op en startten met de uitvoering hiervan op onderdelen.
 • Het businessplan van het Ecomunitycenter is bijna klaar. Uiteindelijk moet het totaalpakket aan overeenkomsten, businessplan en organisatorische structuur leiden tot een beslissing om wel of geen middelen vrij te maken voor het Ecomunitycenter.

Openbare orde en veiligheid

 • In overleg met verschillende dorpsbelangen, woningbouw, politie en scholen gaven we ondersteuning bij het opzetten van WhatsApp-groepen. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden, politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is er een inbraakpreventietruck aangeschaft.
 • In Haulerwijk creëerden we een extra ontmoetings-/hangplek voor jongeren. Jongeren waren zelf actief betrokken bij het maken van de plannen en de uitvoering daarvan.
 • De voorbereidingen voor de indikking van de crisisorganisatie zijn succesvol afgerond. Vanaf 2016 werken we met de nieuwe crisisorganisatie.
 • Vanuit onze gemeente is twee keer ambtelijke ondersteuning geboden bij de 72-uurs opvang van vluchtelingen.

Bestuur en dienstverlening

 • We zijn in OPO-verband periodiek in overleg geweest en er zijn OWO-portefeuillehouders overleggen opgestart. In OWO verband is zoveel mogelijk gezamenlijk opgetrokken.
 • De voorbereidingen voor het digitaal doorgeven van overlijden, geboorte en huwelijk zijn afgerond. In 2016 komt de online module voor onze inwoners beschikbaar.
 • We voerden het online onderzoek “kwaliteitsmonitor telefonische dienstverlening” uit. De verbeterpunten zijn deels al doorgevoerd of pakken we verder op in 2016.