Programma 5

Openbare orde en veiligheid

We ontwikkelen een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor onze gemeente, samen met alle betrokken partijen. Er zijn bijvoorbeeld WhatsApp-groepen opgezet en er is samen met de jongeren uit Haulerwijk een extra hangplek voor hen gecreëerd. We hebben ook een extra toezichthouder aangesteld die we binnenkort benoemen als buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa). Hulp en ondersteuning bieden we waar nodig, zoals in 2015 twee keer bij de 72-uurs opvang van vluchtelingen.

Begroot € 1.238
Realisatie € 1.352
Resultaat € -114

Thema's

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Integraal veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf maar is afhankelijk van andere beleidsterreinen en initiatieven van inwoners en instanties. Elke beleidskeuze heeft altijd min of meer invloed op de veiligheid van de inwoner. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- en leefomgeving te ontwikkelen.

Wat hebben we bereikt?

Er is meer aandacht voor preventie over woninginbraak. De betrokkenheid van inwoners onderling is vergroot. Er is sprake van meer ogen en oren in de buurt. We kijken hoe we inwoners structureel en professioneel kunnen voorlichten over wat ze zelf kunnen doen om inbraak te voorkomen. In Haulerwijk is ingestoken op het verminderen van overlast.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In overleg met verschillende dorpsbelangen, woningbouw, politie en scholen gaven we ondersteuning bij het opzetten van WhatsApp-groepen. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden, politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie is er een inbraakpreventietruck aangeschaft. In overleg met de politie ligt het beheer bij ons en de uitvoering bij de politie. Deze keuze is gemaakt omdat burgemeester Oosterman portefeuillehouder High Impact Crimes is. Hier vallen woninginbraken onder.

In Haulerwijk creëerden we een extra ontmoetings-/hangplek voor jongeren. Jongeren waren zelf actief betrokken bij het maken van de plannen en de uitvoering daarvan.

Wat merkt de inwoner ervan?

Door de WhatsApp groepen krijgt de inwoner meer grip op wat er gebeurt in zijn of haar wijk/dorp. Hierdoor vergroot het veiligheidsgevoel. Met de inbraakpreventietruck informeren we de inwoner over gevaren en mogelijkheden voor inbraak en de voorkoming daarvan. Op 22 december 2015 is de truck voor het eerst ingezet in onze gemeente.

Wat willen we bereiken?

We streven naar een professionele organisatie rondom crisis- en rampenbestrijding. Dit omvat voornamelijk de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat hebben we bereikt?

De voorbereidingen voor de indikking van de crisisorganisatie zijn succesvol afgerond. Vanaf 2016 werken we met de nieuwe crisisorganisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In samenwerking met de veiligheidsregio is er een stappenplan geformuleerd. De stappen zijn in gang gezet. Het is inzichtelijk welke functies hierin nodig zijn en wat er moet gebeuren om deze functies in te vullen of te behouden. We hebben opleidingen en trainingen gepland om met de nieuwe samenstelling te oefenen, maar er is ook in de bestaande structuur geoefend. Vanuit onze gemeente is twee keer ambtelijke ondersteuning geboden bij de 72-uurs opvang van vluchtelingen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er is een professionele en adequate organisatie die tijdens een crisis of ramp de gemeentelijke taken goed uitvoert en samenwerkt met overige betrokken partijen.

Handhaving

Wat willen we bereiken?

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) in om toezicht te houden. Deze boa’s letten onder andere op het zwerfafval, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. We willen de zichtbaarheid van de boa’s vergroten door het aanstellen van een tweede boa.

Wat hebben we bereikt?

We maakten een kwaliteitsslag bij de vergunningverlening voor evenementen. We controleren meer op bovenstaande punten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De vergunningverlening ging van het Klanten Contact Centrum (KCC) naar VTH. Bij Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) maakten we meer tijd vrij voor dit onderdeel. Vergunningen van evenementen worden inhoudelijk beter bekeken. Daarnaast betrekken we aanvragers actief bij de voorbereiding en beoordeling van hun vergunning. Voor alle aanvragers van evenementenvergunningen organiseerden we een informatieavond. We legden uit wat er van hen verwacht wordt en wat ze van ons kunnen verwachten. Er is een extra toezichthouder aangesteld die we binnenkort als boa benoemen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Voor organisatoren van evenementen is helder wat van hen verwacht wordt en waar zij op kunnen rekenen. Voor bezoekers geldt dat de veiligheid rondom evenementen goed is geregeld. Omwonenden kunnen rekenen op een zorgvuldig uitgevoerde procedure waarin ook naar hun belangen is gekeken. Door extra toezicht en zichtbare aanwezigheid wordt de gemeente schoner en houden meer mensen zich aan de regels.

Toelichting belangrijkste afwijkingen

In onderstaand overzicht lichten we de afwijkingen in de ‘overige baten en lasten’ > € 25.000 toe.

bedragen x € 1.000

Belangrijkste afwijkingen

Verschil

reserve inbraakpreventie

- 110 N

overige afwijkingen

- 4 N

Totaal afwijkingen

- 114 N

Reserve inbraakpreventie*

In deze reserve is het bedrag opgenomen dat we van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben ontvangen voor de aanschaf van en het uitvoeren van het beheer van de inbraakpreventietruck. Dit wordt gedaan in samenwerking met de politie en de 59 gemeenten van de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen voor de periode van vier jaar. De jaarlijkse afschrijvingslasten en exploitatielasten worden ten laste van deze reserve verantwoord (zie ook ‘Nota reserves en voorzieningen).

*Maakt onderdeel uit van de incidentele baten en lasten