Beslispunten voorzieningen

Inleiding

Bij de programmabegroting 2015-2019 reeds door de raad vastgestelde toevoegingen en aanwendingen 2015 hoeven in feite niet nogmaals te worden vastgesteld. Om duidelijkheid te verstrekken over de mutaties van de komende jaren worden ze wel bij de beslispunten genoemd. Afwijkingen tussen begroting en realisatie moeten wel middels deze nota worden vastgesteld.

50200 Voorziening oninbare debiteuren

 1. Handhaven voorziening per 31-12-2015
 2. Dotatie aan voorziening in 2015 € 43.288
 3. Aanwending van de voorziening in 2015 € 58.885

50202 Voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

 1. Toevoeging in 2015: Bijzondere bijstand (meer inrichtingskosten) € 8.662,40
 2. Vrijval: Vrijval ad € 372.000 vanwege het aanpassen van de uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening en het aantal debiteuren is gedaald. Ook zijn er hogere aflossingen geweest.

50206 Voorziening verkoop Vennootschap B.V.

 1. Vrijval van de voorziening € 100.708,91
 2. Voorziening per 31-12 2015 opheffen

50210 Voorziening afwaardering gronden grex

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2015
 2. Toevoeging in 2015 € 19.300,01
 3. Vrijval in 2015 € 48.367,99
 4. Toevoeging in 2016 € 35.400, in 2017 € 36.500, in 2018 € 37.600, in 2019 € 38.900 en in 2020 € 40.200

50212 Voorziening afwaardering grond Appelscha Hoog

 1. Aanwenden van de voorziening voor Appelscha Hoog voor het bedrag van € 1.524.452,08
 2. Opheffen van de voorziening per 31-12-2015

50306 Voorziening onderhoud gymlokalen

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2015
 2. Toevoeging in 2015 € 25.000 o.b.v. MOP 2015-2024
 3. Aanwending in 2015 in totaal € 589.729,11
 4. Toevoeging 2016-2020 jaarlijks van € 25.000 voor gymlokalen
 5. Aanwending in 2016 € 18.006 + € 67.000; in 2017 € 35.509; in 2018 € 16.794; in 2019 € 12.706 en 2020 € 144.728

50308 Voorziening onderhoudsgelden De Kompaan

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2015
 2. Toevoeging in 2015 € 39.000 o.b.v. MOP 2013-2017
 3. Aanwending in 2015 € 62.449,46 conform MOP
 4. Toevoeging 2016-2020 jaarlijks € 39.000
 5. Aanwending 2016 € 79.500 en 2017 € 83.000 o.b.v. MOP 2013-2017. Vanaf 2018 op basis van de nieuwe MOP

50310 Voorziening onderhoudsgelden Steegdenhal

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2015
 2. Toevoeging in 2015 € 24.800
 3. Aanwending in 2015 € 3.543,08
 4. Toevoeging 2016-2020 jaarlijks € 24.800
 5. Aanwending 2016 € 15.500; 2017 € 35.100 o.b.v. MOP 2013-2017. Vanaf 2018 op basis van de nieuwe MOP.

50314 Voorziening onderhoud sportaccommodaties 3B’s

 1. Voorziening handhaven per 31 december 2015
 2. Toevoeging in 2015 € 143.700
 3. Onttrekking in 2015 € 86.301,57
 4. Toevoeging in 2016 € 143.700
 5. Onttrekking 2016 € 93.000
 6. Toevoeging 2017-2020 jaarlijks € 143.700
 7. Toevoegingen en onttrekkingen vanaf 2017 op basis van Visie Sportaccommodaties Ooststellingwerf 2015-2030, nieuwe Exploitatieovereenkomsten en een nieuwe MOP.

50316 Voorziening riolering

 1. Voorziening handhaven per 31-12-2015
 2. Dotatie voorziening i.v.m. doorgeschoven werkzaamheden naar 2016 € 55.700
 3. Dotatie voorziening spaardeel € 179.580
 4. Aanwending voorziening i.v.m. investering vrijverval riolering 2015 € 175.240
 5. Vrijval voorziening i.v.m. aanbestedingsvoordeel investering vrijverval riolering € 84.760

50318 Voorziening onderhoud gebouwen

 1. Voorziening voeden per 31-12-2015 met € 555.319,06, dit is het saldo per 31-12-2015 van de reserve onderhoud gebouwen
 2. Jaarlijkse dotatie vanaf 2016 aan voorziening € 65.000
 3. Aanwending in 2016 € 202.415, in 2017 € 37.006, in 2018 € 86.910, in 2019 € 254.525, in 2020 € 34.096

50508 Voorziening lopende pensioenverplichtingen bestuurders

 1. Dotatie aan de voorziening met € 208.332
 2. Aanwending in 2015 € 45.144,94
 3. Voorziening handhaven
 4. Vanaf 2016: Jaarlijkse dotatie handhaven van € 25.000 en aanwending van € 50.000

50516 Voorziening pensioenverplichtingen voormalig en huidige wethouders

 1. Dotatie in 2015 € 222.506
 2. Voorziening handhaven
 3. Vanaf 2016 jaarlijkse toevoeging € 50.000