Overzicht 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen'

WNT-verantwoording 2015 gemeente Ooststellingwerf

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Ooststellingwerf van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor gemeente Ooststellingwerf is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen  

S. Kastelein

M. van Bergen

Functie(s)

 Gemeentesecretaris

 Griffier

Duur dienstverband in 2015

1-1 tm 31-12

1-1 tm 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1,00

0,78

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

nvt

nvt

Individueel WNT-maximum

178.000

138.444

Bezoldiging

Beloning

97.910

52.315

Belastbare onkostenvergoedingen

1.154

81

Beloningen betaalbaar op termijn

14.261

7.856

Subtotaal

113.325

60.252

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

- 1.000

-

Totaal bezoldiging

112.325

60.252

Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2014

Duur dienstverband in 2014

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2014 (in fte)

1,00

0,78

Bezoldiging 2014

Beloning

95.581

51.581

Belastbare onkostenvergoedingen

601

99

Beloningen betaalbaar op termijn

15.924

8.800

Totaal bezoldiging 2014

112.106

60.480

Individueel WNT-maximum 2014

230.474

179.258

Op basis van de regelgeving WNT is er sprake van een onverschuldigde betaling aan de gemeentesecretaris van € 1.000. Dit bedrag is in de jaarrekening verantwoord onder de overige vorderingen. Bij het opmaken van de jaarrekening is de vordering voldaan.

Herstel jaarstukken 2014
In de jaarstukken 2014 zijn niet de goede cijfers opgenomen. In deze jaarstukken herstellen we dat. Dit leidt tot de volgende verschillen:

  • Beloning 2014 S. Kastelein: € 96.779 (jaarstukken 2014) versus € 95.581 (jaarstukken 2015)
  • Beloningen betaalbaar op termijn 2014 S. Kastelein: € 15.754 (jaarstukken 2014) versus € 15.924 (jaarstukken 2015)
  • Beloning 2014 M. van Bergen: € 55.604 (jaarstukken 2014) versus € 51.581 (jaarstukken 2015)
  • Beloningen betaalbaar op termijn 2014 M. van Bergen: € 8.711 (jaarstukken 2014) versus € 8.800 (jaarstukken 2015)

De oorzaak van de verschillen is dat per vergissing bij de jaarstukken 2014 de uitruil reiskosten , het werkgeversdeel premie AOP en de beloning in natura niet meegenomen zijn bij de berekening van de bezoldiging in het kader van de WNT. De hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers leidt niet tot (wijzigingen in) onverschuldigde betalingen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.