Begrotingsrechtmatigheid

De door u vastgestelde begroting en begrotingswijzigingen zijn de norm voor de begrotingsrechtmatigheid. Bestedingen boven het vastgestelde begrotingsbedrag (lasten) per programma die niet door u zijn geautoriseerd zijn strikt genomen onrechtmatig. Er kunnen verschillende soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend. Het hangt dan van de reden af of de overschrijding meetelt in het oordeel van de accountant.

bedragen x € 1.000

Actuele begroting

Rekening 2015

Begrotingsafwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo van baten en lasten

Programma

1. Sociale Domein

24.448

- 28.359

- 3.912

24.523

- 26.242

- 1.719

76

2.117

2.193 V

2. Welzijn & educatie

500

- 7.695

- 7.195

548

- 7.298

- 6.750

48

397

444 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

8.221

- 12.895

- 4.675

8.376

- 13.319

- 4.943

155

- 423

- 268 N

5. Openbare orde en veiligheid

240

- 1.503

- 1.263

235

- 1.503

- 1.268

- 4

- 0

- 4 N

6. Bestuur & Dienstverlening

3.483

- 20.023

- 16.540

3.493

- 20.539

- 17.046

10

- 516

- 506 N

Totaal Programma

36.891

- 70.474

- 33.584

37.175

- 68.900

- 31.725

284

1.574

1.858 V

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

24.862

-

24.862

25.167

-

25.167

305

-

305 V

Deelnemingen

59

- 27

32

60

- 19

41

1

8

8 V

Lokale heffingen

4.569

- 68

4.500

4.130

- 75

4.055

- 438

- 7

- 445 N

Saldo financieringsfunctie

5.654

- 3.171

2.482

5.623

- 3.333

2.290

- 31

- 162

- 193 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

126

- 22

104

970

- 43

926

844

- 22

822 V

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

35.269

- 3.288

31.981

35.950

- 3.471

32.479

681

- 183

498 V

Saldo van baten en lasten

72.160

- 73.762

- 1.602

73.125

- 72.371

754

965

1.391

2.356 V

Mutatie reserves

Toevoegingen en onttrekkingen

Toevoegingen

- 5.738

- 5.738

- 7.687

- 7.687

- 1.949

- 1.949 N

Onttrekkingen

8.909

8.909

10.129

10.129

1.220

1.220 V

Totaal Toevoegingen en onttrekkingen

8.909

- 5.738

3.171

9.887

- 6.669

2.442

1.220

- 1.949

- 729 N

Resultaat

81.070

- 79.501

1.569

83.012

- 79.040

3.196

2.185

- 558

1.627 V

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er bij programma 3 en 6 een overschrijding is bij de lasten. We hebben geconstateerd dat deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en niet eerder bekend waren. De overschrijdingen vallen daarmee in de categorie “onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel”.

Wij verzoeken u deze overschrijdingen alsnog te autoriseren door middel van het vaststellen van de Jaarstukken 2015.

Voor een toelichting op de overschrijdingen verwijzen wij u naar de betreffende programma’s.