Bestemming gerealiseerd resultaat 2015

Het bepaalde bodembedrag van de algemene reserve is € 3 miljoen. Bij paragraaf Weerstandsvermogen is berekend dat de benodigde weerstandscapaciteit bijna € 2 miljoen bedraagt. Er wordt een netto meerjarig beslag (2016-2019) gelegd op de algemene reserve van in totaal € 1,399 miljoen. In 2016 wordt het restant van de vergoeding van de overdracht N381 € 58.865 toegevoegd. Daarnaast wordt de gerealiseerde opbrengst precariobelasting over 2014 toegevoegd in 2016 € 1.187.000. Het meerjarig beslag bestaat verder uit de volgende onttrekkingen:

⦁   Samenwerking Oost- en Weststellingwerf en Opsterland (€ 61.000 voor 2016)
⦁   Subsidie meerdaagse evenementen (€ 7.500 voor 2016-2017)
⦁   Coalitieakkoord (€ 90.000 voor 2016-2017)
⦁   Culturele hoofdstad (€ 20.000 voor 2016-2018)
⦁   Nieuw beleid/dekkingsplan 2015 (€ 150.000 voor 2016-2018)
⦁   Participatiebudget meeneemregeling 2014 (€ 27.160 voor 2016)
⦁   Rekenkamercommissie (€ 12.600 voor 2016-2018)
⦁   Fonds Ooststellingwerf (€ 1.055.000 – inclusief begeleidingskosten voor 2016 en 2017)
⦁   Overheveling bijdrage verkeersplan IKC Noord naar reserve IKC Noord (€ 130.000 voor 2016)
⦁   Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (€ 25.000 voor 2016)
⦁   Dekking onderhoudskosten N381 (€ 58.865 voor 2016 en 2017)
⦁   Ecomunity center (€ 1.000.000 voor 2017 en 2018).

Het minimale niveau van de algemene reserve voor de komende jaren is € 6,391 miljoen.

bedragen x € 1.000

Minimale niveau Algemene reserve

Rekening
2015

Bodembedrag

3.000

Benodigde weerstandscapaciteit

1.992

Meerjarig beslag

1.399

Minimale niveau algemene reserve

6.391

Algemene reserve per ultimo 2015

12.649

Afwijking t.o.v. minimale niveau

6.259

De stand van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2015 € 12,649 miljoen. Na toevoeging van het gerealiseerde resultaat 2015 van € 2,427 miljoen (zie overzicht hierna) stijgt de reserve naar € 15,076 miljoen.

Bestemming gerealiseerd resultaat

bedragen x € 1.000

Voorstel bestemming gerealiseerd resultaat

Rekening
2015

1. Toevoeging reserve organisatie-ontwikkelingen

229

2. Participatiebudget (herstructurering Caparis)

453

3. Automatisering

87

4. Toevoeging algemene reserve

2.427

Totaal voorstel resultaatbestemming

3.196

Toelichting posten bestemming gerealiseerd resultaat:

  1. Elk jaar bij de actualisatie van de reserves en voorzieningen maken we een nieuwe doorberekening voor de komende vier jaar (2016-2019). Doordat in de berekening het jaar 2019 is toegevoegd en dat er twee nieuwe zaken zijn bijgekomen is de omvang van de reserve ontoereikend. Wij willen u voorstellen € 229.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkelingen ten laste van het jaarresultaat.
  2. Bij het participatiebudget, onderdeel re-integratie € 650.000, is het restantsaldo € 453.000. Het voorstel is om dat restant over te hevelen naar de algemene reserve via de resultaatbestemming. Deze middelen zijn ook beschikbaar gesteld vanuit de algemene middelen. Het voorstel is deze middelen binnen de algemene reserve specifiek beschikbaar te houden voor de herstructurering van Caparis.
  3. In maart 2016 heeft u de Nota Herijking Visie Dienstverlening vastgesteld. Daar is de huidige afspraak om meerjarig middelen over te hevelen bevestigd. Wij stellen daarom ook voor om het voordeel bij Automatisering van € 87.000 via resultaatbestemming weer beschikbaar te stellen in 2016.