Paragraaf 6

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente zeggenschap heeft. Een financieel belang betekent dat de gemeente financiële middelen beschikbaar heeft gestel die ze kwijt is in geval van faillissement van de partij. De gemeente heeft ook een financieel belang als de verbonden partij haar financiële problemen kan verhalen op de gemeente. Elke verbonden partij draagt direct of indirect bij aan de beleidsdoelen van de gemeente. De verbonden partijen bestaan uit gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en overige verbonden partijen.

Algemene beleidslijn

Verbonden partijen zijn (participaties in) gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen en vennootschappen. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang verstaan we dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijtraakt in geval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

Deelname in een verbonden partij is een alternatief voor enerzijds het zelf uitvoeren van gemeentelijke taken of anderzijds het uitbesteden van deze taken door de gemeente. Het uitgangspunt is dat wij alleen deelnemen in een verbonden partij als we daarmee een publiek belang dienen. Er kunnen verschillende redenen zijn om deel te nemen in een verbonden partij, bijvoorbeeld:

 1. Efficiencyvoordelen: kostenvoordeel door samenwerking;
 2. Risicospreiding: het delen van (financiële) risico’s met andere partijen;
 3. Kennisvoordeel: gebruik maken van elkaars kennis en expertise;
 4. Bestuurlijke kracht/effectiviteit: deelnemers staan samen sterker;
 5. Katalysatorfunctie: de gemeente als belangrijke initiërende factor.

We streven naar het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke taken op basis van samenwerking waarbij de sturingselementen zoals transparantie, kaderstelling, verantwoording en controle voldoende gewaarborgd zijn. De beleidsvoornemens per verbonden partij zijn opgenomen in onderstaande overzichten.

Gemeenschappelijke regelingen

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Centrumregeling samenwerking sociaal domein Friese gemeenten te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten nemen deel in deze GR. Dit betekent naast Ooststellingwerf nog 23 andere gemeenten. Er vindt bestuurlijk overleg plaats tussen gemeenten over (de uitvoer van) deze regeling in het portefeuillehouders overleg.

Financieel belang

De centrumgemeente berekent de integrale kosten voor haar dienstverlening door aan gemeenten. De kosten voor de dienstverlening bestaan uit kosten voor instandhouding en kosten voor taakuitvoering. De kosten voor instandhouding worden onder gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal van elke gemeente met peildatum 1 januari van jaar t-1. De kosten voor uitvoering van taken worden verdeeld onder gemeenten op basis van het percentuele aandeel dat een gemeente toekomt in het totaal van aantallen cliënten op basis van de Jeugdwet. De kosten bedroegen voor 2015 circa € 79.855.

Belang

De regeling wordt getroffen om de beleidsvoorbereiding ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de gezamenlijke Friese gemeenten.

Beleidsvoornemen

Bovenlokale (specialistische) zorg en ondersteuning leveren voor inwoners van onze gemeente. Door deze regeling wordt:

 • Invulling gegeven aan de wettelijke verplichting AMK en werkbedrijf;
 • Bestaand beleid via de centrumgemeente (beschermd wonen, maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang en het SHG deel van het AMK) gecontinueerd;
 • Een gezamenlijke aanpak vormgegeven voor een aantal taken op het gebied van de Jeugdwet, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Spoedeisende zorg, Jeugd GGZ, deel Jeugd AWBZ, Pleegzorg en Wmo begeleiding van opvang klanten.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:

De GR is opgericht per 1-1-2015. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Vreemd vermogen:
-

Resultaat x € 1.000 *

-

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling met de 24 Friese gemeenten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk bestaan er gremia waarin (één van de) OWO-gemeente(n) vertegenwoordigd zijn.

 • Deelname in Algemeen Bestuur (AB) van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Dagelijks Bestuur (DB) van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Veiligheid van de VRF (drie burgemeesters);
 • Deelname in Agendacommissie Veiligheid van de VRF (burgemeester Oosterman);
 • Deelname in Bestuurscommissie Gezondheid (drie pfh’s);
 • Deelname in Agendacommissie Gezondheid (Heerenveen);
 • Deelname in POOK (Plenair Overleg Oranje Kolom) drie gemeentesecretarissen;
 • Deelname in ambtelijk regionaal overleg (zowel VRF-breed als in district Zuidoost) door drie AOV’ers.

Financieel belang

Bijdrage 2015 € 1.918.315
1. OGZ € 162.182
2. Jeugdgezondheidszorg € 629.321
3. Veiligheid € 59.001

4. Brandweer € 1.067.811

Belang

Het voornaamste doel is het voorkomen van (gezondheids-) risico’s op welk terrein dan ook. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van het beleid van gemeenten op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Beleidsvoornemen

 • Werken aan een toekomstbestendige brandweer;
 • Verbeteren crisisbeheersing en inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Versterken van de gezondheidsbescherming.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014  € 3.508
31-12-2014  € 6.589

Vreemd vermogen:
1-1-2014  € 13.032
31-12-2014  € 53.964

Resultaat x € 1.000 *

€ 3.226 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel.

Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur: wethouder Van Esch.

Financieel belang

Onze bijdrage in het negatieve subsidieresultaat over 2015 is begroot op € 581.803. Het aantal Se's is voor 2015 begroot op 151. De kosten per Se bedragen € 29.403 terwijl de inkomsten per Se (fictief binnen het ongedeelde Participatiebudget) € 25.550 bedragen. De definitieve afrekening over 2015 is nog niet bekend.

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

De Participatiewet is per 1 januari 2015 definitief ingevoerd. De toegang tot de WSW is per die datum voor nieuwe instroom afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de WSW alleen nog van kracht blijft voor de huidige werknemers met een vaste aanstelling. De wachtlijst is per 1 januari 2015 vervallen. De GR heeft besloten tot het verantwoord en versneld afbouwen van de WSW, met aandacht voor de positie van de huidige werknemers. Hiervoor is in GR-verband een onderzoek uitgevoerd en afgerond in de vorm van een eindrapportage als voorzet voor de nader uit te werken herstructurering in deelplannen. De GR streeft ook naar het terugdringen van het subsidie- en exploitatietekort bij Caparis NV.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:  
€ 0

Vreemd vermogen:
01-01-2014  € 16.870
31-12-2014  € 15.627

Resultaat x € 1.000 *

€ 0 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Recreatieschap Drenthe te Diever

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle 12 Drentse gemeenten. Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle.

Financieel belang

Bijdrage 2015: € 54.627

Belang

Bevorderen van samenwerking en afstemming tussen diverse partijen om de recreatieve mogelijkheden in de regio optimaal te benutten.

Beleidsvoornemen

Kwaliteitsverbetering van het toeristisch en recreatief product in Ooststellingwerf. Regie nemen op gebied van werkgelegenheid in recreatie en toerisme.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014  € 586
31-12-2014  € 622

Vreemd vermogen:
1-1-2014  € 266
31-12-2014  € 606

Resultaat x € 1.000 *

€ 25 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) te Grouw

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Alle Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur door wethouder Welle.

Financieel belang

Bijdrage 2015 € 195.388

Belang

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) verricht specialistische uitvoeringstaken op het gebied van milieu, zoals vergunningverlening en toezicht op bedrijven. Gemeente Ooststellingwerf is, zoals ook de OWO-partners, in 2014 tot de gemeenschappelijke regeling toegetreden.

Beleidsvoornemen

Deelname aan de WGR moet leiden tot een kwaliteitsverbetering van de uitvoering.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014  € 0
31-12-2014  € 1.245

Vreemd vermogen:
1-1-2014  € 0
31-12-2014  € 0

Resultaat x € 1.000 *

€ 1.245 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Hûs en Hiem te Leeuwarden

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Een gemeenschappelijke regeling van deelnemende gemeenten op het gebied van de bouwkundige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de Provincie Fryslân. Vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur door wethouder de Boer.

Financieel belang

Voor de dienstverlening biedt de gemeente geen vergoeding aan deze GR. Leges die de GR - Hûs en Hiem bij de gemeente in rekening brengt worden 1:1 doorberekend naar de aanvrager. De gemeenschappelijke regeling is budgetneutraal.

Belang

De gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Fryslân.

Beleidsvoornemen

De financiële exploitatie is afhankelijk van het aantal behandelde welstandsadviezen. Door de economische recessie is het aantal bouwaanvragen teruggelopen. Dat heeft consequenties voor de inkomsten van Hûs en Hiem. De laatste jaren moest er een tekort worden afgeboekt ten laste van de algemene middelen. Hûs en Hiem heeft intussen een transitie ondergaan. De personele bezetting is gewijzigd, kosten zijn omlaag gebracht. Sinds het eerste kwartaal 2014 is het aantal aanvragen weer toegenomen en worden weer zwarte cijfers geschreven. Wel is in OWO-verband afgesproken in 2016 na te gaan hoe moet worden omgegaan met de zogenaamde KAN- bepaling.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014  € -109
31-12-2014  € 138

Vreemd vermogen:
1-1-2014  € 218
31-12-2014  € 97

Resultaat x € 1.000 *

€ 54 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Deelnemingen

Verband

Caparis NV te Drachten

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Er nemen naast Ooststellingwerf nog zeven gemeenten deel. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) door wethouder Welle.

Financieel belang

Vanuit de NV verwachten we over 2015 een positief bedrijfsresultaat van € 4.000.000 (op basis van de derde kwartaalrapportage 2015).

Belang

Het bieden van arbeidsplaatsen in het kader van de sociale werkvoorziening voor inwoners uit onze gemeente.

Beleidsvoornemen

 1. Het stimuleren van de beweging van binnen naar buiten. Dit betekent dat meer SW-werknemers gaan werken in het reguliere bedrijfsleven door jobcarving en functiecreatie;
 2. Het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Dit te bewerkstelligen door het verwerven van meer en nieuwe opdrachten. Het verbeteren van de netto toegevoegde waarde op arbeid en het verlagen van huisvesting- en personeelslasten.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
01-01-2014  € 1.341
31-12-2014  € 5.668

Vreemd vermogen:
01-01-2014  € 18.711
31-12-2014  € 14.983

Resultaat x € 1.000 *

€ 4.000 (op basis van de derde kwartaalrapportage 2015)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Omrin:
a.  Afvalsturing Friesland N.V. (OMRIN) te Leeuwarden
b.  N.V. Fryslân Miljeu te Leeuwarden

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door wethouder Welle.

Financieel belang

Aandelenkapitaal:
a. € 54.457
b. € 46.807

Het uitbetaalde dividend over 2014 bedraagt € 0 (Omrin) en € 3.649 (Fryslân Miljeu). In 2014 was het resultaat voor Omrin negatief, dus is er geen dividend uitgekeerd.

Belang

a. Afvalsturing: Het afval van overheden en bedrijven op een professionele- en milieuhygiënische verantwoorde manier inzamelen, bewerken en verwerken.


b. Fryslân Milieu: Ophalen van huisvuil en uitvoering andere reinigingstaken in een aantal regio’s/gemeenten.

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000 *

a. Eigen vermogen:
1-1-2014  € 43.794
31-12-2014  € 41.939

b. Eigen vermogen:
1-1-2014  € 4.953
31-12-2014  € 5.796

a. Vreemd vermogen
1-1-2014  € 196.330
31-12-2014  € 184.584

b. Vreemd vermogen
1-1-2014  € 19.071
31-12-2014  € 18.600

Resultaat x € 1.000 *

a. € - 1.760 (2014)
b. €   1.133 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

Enexis (voorheen Essent) + alle BV’s die zijn ontstaan uit de verkoop van Essent te Den Bosch

Invloed

Via stemrecht op aandelen. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

Het uitgekeerde dividend over 2014 bedraagt € 30.723.

Belang

Invloed op dienstverlening en tarieven Enexis. Financieel rendement Enexis continueren

Beleidsvoornemen

Attero Holding is in 2014 verkocht aan Waterland Private Equity Investments.

Vermogen x € 1.000

Eigen vermogen:
1-1-2015  € 3.516.700
31-12-2015  € 3.607.700

Vreemd vermogen:
1-1-2015  € 2.900.300
31-12-2015  € 3.471.700

Resultaat x € 1.000

€ 223.100 (2015)

Verband

N.V. Bank Nederlandse gemeenten te Den Haag

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vertegenwoordiging door burgemeester Oosterman.

Financieel belang

18.720 aandelen a € 2,50 nominaal. Het dividend over 2014 is € 10.670.

Belang

Financiële diensten (o.a. financieel rendement, kredietverlening, betalingsverkeer en advisering).

Beleidsvoornemen

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014  € 3.430.000
31-12-2014  € 3.582.000

Vreemd vermogen:
1-1-2014  € 127.753.000
31-12-2014  € 149.923.000

Resultaat x € 1.000 *

€ 126.000 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Overige verbonden partijen

Verband

Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Oosterwolde

Invloed

Gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur

Financieel belang

De gemeente staat garant voor een lening van € 1 miljoen.

Belang

Invloed op de huisvestingssituatie van het voortgezet onderwijs en bibliotheek.

Beleidsvoornemen

Adequate huisvesting bieden aan voortgezet onderwijs, bibliotheek en muziekschool.

Vermogen x € 1.000 *

Eigen vermogen:
1-1-2014: € 51
31-12-2014: € 58

Vreemd vermogen:
1-1-2014: € 1.397
31-12-2014: € 1.434

Resultaat x € 1.000 *

€ 8 (2014)

* De financiële gegevens (vermogens en resultaat) van de verbonden partijen over 2015 zijn nog niet beschikbaar.  

Verband

OWO-samenwerking

Deelnemers naast Ooststellingwerf

Gemeente Weststellingwerf en gemeente Opsterland

Proces

De afgelopen jaren hebben de OWO-gemeenten samengewerkt om hun positie als robuuste, zelfstandige plattelandsgemeenten neer te zetten. De invulling en uitwerking zijn in augustus 2012 in het “Procesplan strategische samenwerking OWO-gemeenten” door de Raden vastgesteld en in juni 2014 vastgelegd in de OWO–bestuurs- overeenkomst. In de bestuursovereenkomst zijn allerhande afspraken en uitgangspunten voor de samenwerking vastgelegd. Het biedt ook een basis voor toekomstige samenwerkingsvraagstukken.

Doelstellingen

Doelstellingen OWO-samenwerking:

 1. Kwaliteitsverbetering door kennisdeling en investeren in deskundigheid;
 2. Structureel minder meerkosten door krachtenbundeling en schaalvoordelen;
 3. De kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties verminderen;
 4. De dienstverlening en de klantvriendelijkheid optimaliseren.

In de praktijk

Het samenvoegen van bedrijfsonderdelen uit het Procesplan is bijna voltooid. We bouwen drie OWO-afdelingen, elk in één van de gemeenten, waarin we activiteiten voor 80.000 inwoners samenvoegen. Gerealiseerd zijn inmiddels voor OWO: afdeling Belastingen en Vastgoedinformatie, afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving en delen van de afdeling Bedrijfsvoering (onderdeel PSA en FA+ en I&A). Per 1 januari 2016 is team DIV gevormd en is ook de inkoopcoördinatie toegevoegd in OWO-verband. De backoffice WIZ wordt naar verwachting in 2016 gerealiseerd. Het OWO team backoffice Sociaal Domein is nog in voorbereiding (streefdatum 1 januari 2017 operationeel).

Op diverse beleidsterreinen vindt ambtelijke en (vaak ook) bestuurlijke afstemming plaats. Diverse OWO-portefeuillehouders overleggen zijn opgestart in 2015 om deze samenwerking verder te brengen. Het gezamenlijk extern optrekken doen we vooral op dossiers als sociaal domein, veiligheidsregio, Streekagenda en RUD/FUMO.

Initiatieven zijn genomen om elkaar bestuurlijk en ambtelijk beter te leren kennen. Onderling respect en ook ruimte voor couleur locale, staat voorop. Er is een OWO-activiteitendag georganiseerd in het najaar van 2015 waarbij onderlinge ontmoeting van bestuurders en medewerkers voorop stond.

Planning

In het voorjaar 2015 is de evaluatie van de OWO samenwerking besproken in de Raad (Rapport van Code Samen). Hieruit is de wens gevolgd om voor elke Raad afzonderlijk een visie op de samenwerking te maken voordat we verdere initiatieven ontplooien voor de intergemeentelijke samenwerking. Naar verwachting wordt hierover verder gesproken in 2016.