Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

Lasten algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Deelnemingen

- 27

- 27

- 27

- 19

8 V

Lokale heffingen

- 55

- 68

- 68

- 75

- 7 N

Saldo financieringsfunctie

- 3.142

- 3.762

- 3.171

- 3.333

- 162 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

- 287

- 37

- 22

- 43

- 22 N

Totaal Algemene inkomsten en uitgaven

- 3.511

- 3.895

- 3.288

- 3.471

- 183 N

Baten algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

27.387

24.748

24.862

25.167

305 V

Deelnemingen

118

82

59

60

1 V

Lokale heffingen

4.469

4.566

4.569

4.130

- 438 N

Saldo financieringsfunctie

5.406

5.654

5.654

5.623

- 31 N

Overige algemene dekkingsmiddelen

505

126

126

970

844 V

Totaal Belastingen en Wet WOZ

37.885

35.175

35.269

35.950

681 V

Totaal

34.374

31.281

31.981

32.479

498 V

Algemene uitkering voordeel € 305.000
Hogere ontvangen algemene uitkering eerdere dienstjaren € 143.000. De laatste aanpassing van de begroting is gebeurd naar aanleiding van de septembercirculaire 2015. Na dat moment zijn er nog enkele verrekeningen geweest in de eerdere dienstjaren (2013 en 2014). Bij de jaarrekening 2014 is € 85.000 meegenomen voor het verwachte gevolg van het accres in 2014. In 2015 is dit een voordeel. Het restantverschil is het gevolg van de decembercirculaire 2015. De gevolgen hiervan konden niet meer in de begroting worden verwerkt.

Onroerende zaakbelasting, voordeel € 34.000
Hogere vergoeding invorderingskosten € 34.000, er is een actief invorderingsbeleid. Bij de bestuursrapportage 2016 zullen we de raming van de post structureel verhogen naar € 40.000.

Precariobelasting, nadeel € 483.000
Lagere opbrengst precariobelasting € 483.000. De grondslag voor de aanslag is het aantal kilometrages kabels en leidingen. De aanslagen over de jaren 2011 tot en met 2014 zijn opgelegd op basis van de door Liander aangeleverde kilometrages. Bij het bezwaarschrift over 2014 heeft Liander aangegeven dat het aantal kilometrages lager (563 km in plaats van 791 km) is.

Als gevolg van het bezwaarschrift over het jaar 2014 hebben wij een nader onderzoek laten uitvoeren naar het aantal kilometrages. Dit nader onderzoek geeft aan dat de aangegeven 563 km juist is. De voorlopige aanslag over 2015 is op basis van dit lager aantal kilometrages opgelegd. Dit betekent een lagere opbrengst van € 483.000 (raming € 1.687.000 en werkelijk opgelegd € 1.204.068). Er is voor 2015 geen resultaatconsequentie omdat de toevoeging aan de reserve niet plaatsvindt. Vanaf 2016 en verder vervalt de raming van de toevoeging aan de reserve.

Saldo financieringsfunctie, nadeel € 193.000
Nadeel bij de afschrijvingen € 165.000. De investeringen in het vrijverval riolering zijn in een keer afgeschreven en worden ten laste gebracht van de voorziening riolering. Dit is door u besloten bij de vaststelling van het GRP in 2015.

De ontvangen rente van de grondexploitatie is € 113.000 lager (nadeel). Per abuis is de begrote post niet naar beneden vastgesteld bij de tweede managementrapportage. Ook wijkt het werkelijke gehanteerde rentepercentage af van het percentage gehanteerd bij de begroting.

Hogere doorbelaste kapitaallasten € 80.000 (voordeel). Aan de ene kant de hogere doorbelasting voor het vrijverval riolering, zie ook bij afschrijvingen. En aan de andere kant een lagere doorbelasting van de rest van de investeringen. Het krediet van een investering wordt in één keer beschikbaar gesteld. Het ritme van de uitgaven heeft over het algemeen een meerjarig karakter. Deze lagere doorbelasting betekent een voordeel op de betreffende producten.

Algemene mutaties voorzieningen voordeel € 377.000
De dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren bedraagt € 43.000, de berekening is volgens de financiële verordening uitgevoerd. Van de voorziening oninbare debiteuren SoZaWe is € 372.000 vrijgevallen, omdat de uitgangspunten voor het bepalen van de hoogte van de voorziening, in overleg met de accountant, zijn aangepast. Ook is het aantal debiteuren omlaag gegaan en zijn er hogere aflossingen ontvangen. Van de voorziening afwaardering NIEGG, complex 128 Donkerbroek West is € 48.000 vrijgevallen. Het complex is in exploitatie genomen en de opzet is winstgevend, hierdoor kan de afwaardering vrijvallen.

Nagekomen/buitengewone posten voordeel € 424.000
De te ontvangen BTW compensatiefonds (BCF) re-integratie over 2015 is uitgekomen op € 92.000. De toekenning is nog niet definitief. Correctie van een aantal facturen uit eerdere dienstjaren, per saldo een voordeel € 47.000.

Escrow Verkoopvennootschap BV nadeel € 26.000. In 2011 is het eerste deel (€ 360 miljoen) van het Escrow vrijgevallen. Nu in 2015 is het tweede deel vrijgevallen, het gaat om € 326,9 miljoen. Voor Ooststellingwerf betekent dat een ontvangst van € 74.503,61. Het verschil van € 26.205,30 (€ 100.708,91 minus € 74.503,61) is hier verantwoord. Bij de Verkoopvennootschap BV resteert nu € 113,1 miljoen in Escrow. Dit is wat door RWE aan claims is ingediend, hierover wordt door het bestuur van de vennootschap onderhandeld met RWE. Wij hebben er voor gekozen het verlies van € 26.205,30 nu te nemen in plaats van de onderhandelingen af te wachten. De inschatting is dat het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen niet significant zal afwijken van het huidige resterende bedrag in Escrow. De voorziening kan per 31 december 2015 vrijvallen en kan worden opgeheven.

Nadeel bij de zogenaamde doorgeschoven compensabele BTW € 16.000. Betreft de compensabele BTW van samenwerkingsverbanden die worden doorgeschoven naar de deelnemers. Uit de analyse blijkt dat dit nadeel structureel is, de begroting 2016 en verder wordt bij de bestuursrapportage 2016 aangepast.

Door de nieuwe uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening oninbare debiteuren SoZaWe is ook de opgenomen schuldpositie crediteuren SoZaWe aangepast, voordeel € 323.000.