Analyse gerealiseerd resultaat 2015 op hoofdlijnen

In onderstaand overzicht treft u een analyse op hoofdlijnen aan van de belangrijkste financiële verschillen tussen de begroting 2015 na wijziging en de jaarrekening 2015. Het is in dit hoofdstuk nadrukkelijk niet de bedoeling een limitatieve opsomming te geven die per programma aansluit op onderstaand overzicht. In hoofdstuk 3 treft u per programma bij de 4e W-vraag ‘Wat heeft het gekost?’ een nadere gedetailleerde specificatie aan, waar we per programma de realisatie vergelijken met het geraamde resultaat.

bedragen x € 1.000

Analyse gerealiseerd resultaat

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

1. Sociale Domein

- 3.925

- 3.106

820 V

2. Welzijn & educatie

- 6.865

- 6.629

236 V

3. Ruimtelijke & economische ontwikk.

- 2.215

- 2.236

- 21 N

5. Openbare orde en veiligheid

- 1.238

- 1.352

- 114 N

6. Bestuur & Dienstverlening

15.811

16.518

707 V

Resultaat

1.569

3.196

1.627 V

Programma 1, voordeel € 820.000

Het voordeel van € 451.000 bij Levensonderhoud is voornamelijk het gevolg van lagere aantallen bijstandsgerechtigden (WWB). Ook was er bij de regeling Besluit bijstand zelfstandigen een voordeel doordat er minder leningen zijn verstrekt. Daarnaast zijn er leningen uit het verleden afgelost die we niet met het Ministerie hoefden te verrekenen.

Voordeel bij Participatie van € 474.000. Op de WSW is een voordeel behaald door een daling van het aantal werknemers (dienstverbanden) binnen de Sociale Werkvoorziening. Dit als gevolg van natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden die niet omgezet konden worden in een vast contract in het kader van beschut werk. Het voorstel is om € 453.000 (van het totaal beschikbare bedrag vanuit de algemene middelen van € 650.000) over te hevelen naar de algemene reserve via de resultaatbestemming aangezien deze middelen ook beschikbaar zijn gesteld vanuit de algemene middelen.

Programma 2, voordeel € 236.000

De onderhoudskosten over het jaar 2014 bij de sportaccommodatie 3B’s zijn € 39.000 lager, dit bedrag is in 2015 verrekend met de exploitant. Door een gunstiger prijsindexatie is de werkelijke exploitatiebijdrage € 20.000 lager uitgevallen.

Bij het leerlingenvervoer zijn er minder leerlingen vervoerd en zijn er weinig dure trajecten geweest. Bij de 2e marap 2015 is al € 65.000 structureel voordeel verantwoord. Uiteindelijk blijkt dat nog € 40.000 minder is uitgegeven.

De datum van ingebruikname van de verbouw/renovatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) is gepland na de voorjaarsvakantie. Dit is later dan gepland. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 43.000 op de kapitaallasten.

Programma 3, nadeel € 21.000

Er is een lagere dotatie (€ 85.000) aan de voorzieningen waardering grondexploitatie. De begrote dotatie aan de voorziening Appelscha hoog is per abuis niet gewijzigd (voordeel € 63.000). De dotatie aan de voorziening waardering NIEGG is € 22.000 lager door een hogere agrarische waarde.

In 2015 is de grond Harambe verkocht, maar de akte van levering is begin 2016 gepasseerd. De begrote opbrengst wordt dus in 2016 gerealiseerd (nadeel in 2015 € 103.000). Bij de ontwikkeling van de bouwlocatie Blughut zijn er hogere lasten (nadeel € 77.000) ontstaan door asbestsanering, hogere sloopkosten, verplaatsing jeu de boulesbaan en de sirenepost.

Elk jaar wordt opnieuw het niveau van de reserve vastgesteld om mogelijke risico’s in de toekomst te dekken. Uitkomst van de berekening is dat de reserve grondexploitatie met € 176.000 kan worden verminderd. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het resultaat.

Bij het bestemmingsplan Buitengebied zijn er veel inspraakreacties en zienswijzen ingediend. Hierdoor zijn de kosten hoger (nadeel € 59.000) uitgevallen in 2015. Deze kosten waren op voorhand niet in te schatten. Ook de hogere advieskosten voor het opstellen van de verplichte PlanMER draagt bij aan de overschrijding.

Programma 5, nadeel € 114.000

In de reserve inbraakpreventie is het bedrag opgenomen dat we van het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben ontvangen voor de aanschaf van en het uitvoeren van het beheer van de inbraakpreventietruck. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met de politie en de 59 gemeenten van de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen voor de periode van vier jaar.

Programma 6, voordeel € 707.000

College B&W, nadeel € 406.000
De rekenrente is aangepast (van 2,5% naar 1,6%). Een ex-wethouder is gepensioneerd. Hierdoor is de dotatie aan de voorzieningen lopende pensioenverplichtingen bestuurders en pensioenverplichting voormalige wethouders en huidige wethouders € 406.000 hoger.

Support HRM, nadeel € 133.000
In de gemeentelijke cao is afgesproken dat de werknemers voor de periode 2013, 2014 en 2015 recht hebben op een Individueel Loopbaan Budget. Deze mogelijkheid is door de werknemers goed benut. Doordat de fiscale regelgeving door een uitspraak van de Hoge Raad met terugwerkende kracht anders wordt geïnterpreteerd hebben wij zelf het initiatief genomen om een fiscale correctie toe te passen. Hiermee voorkomen wij in de toekomst eventuele boetes. De fiscale correctie bedraagt na inschatting van onze fiscale adviseur € 133.000. Bij de budgetoverheveling van 2015 naar 2016 is € 70.000 overgeheveld naar 2016, dit was het restantbudget ILB. Bij de Bestuursrapportage 2016 zal dan het budget van de overheveling worden verlaagd met de € 70.000 ten gunste van de algemene middelen.

Automatisering, voordeel € 87.000
Lagere lasten automatisering € 87.000. Oorzaak hiervan is voornamelijk verandering in prioritering van (vervangings-) investeringen en uitvoering informatieplan. In maart 2016 heeft u de Nota Herijking Visie Dienstverlening vastgesteld. Daar is de huidige afspraak om meerjarig middelen over te hevelen bevestig. Wij stellen daarom ook voor om deze middelen via resultaatbestemming weer beschikbaar te stellen in 2016.

Saldo financieringsfunctie, nadeel € 193.000
Nadeel bij de afschrijvingen € 165.000.
De ontvangen rente van de grondexploitatie is € 113.000 (nadeel) lager.
Hogere doorbelaste kapitaallasten € 80.000 (voordeel).

Organisatorische kostenplaatsen en OWO kostenplaatsen, netto voordeel € 114.000
Bij de organisatorische kostenplaatsen is een voordeel van € 134.000 en bij de OWO-kostenplaatsen een nadeel van € 20.000.

Algemene uitkering, voordeel € 305.000
Na de laatste aanpassing van de begroting als gevolg van de septembercirculaire 2015 zijn er nog enkele verrekeningen geweest in de eerdere dienstjaren (2013 en 2014), voordeel € 143.000. Bij de jaarrekening 2014 is € 85.000 meegenomen voor het verwachte gevolg van het accres in 2014. In 2015 is dit een voordeel. Het restantverschil is het gevolg van de decembercirculaire 2015. De gevolgen hiervan konden we niet meer in de begroting verwerken.

Algemene mutaties voorzieningen, voordeel € 377.000
De dotatie aan de voorziening oninbare debiteuren bedraagt € 43.000, de berekening is volgens de financiële verordening uitgevoerd. Uit de voorziening oninbare debiteuren SoZaWe is € 372.000 vrijgevallen omdat de uitgangspunten voor het bepalen van de hoogte van de voorziening, in overleg met de accountant, zijn aangepast. Ook is het aantal debiteuren omlaag gegaan en zijn er hogere aflossingen ontvangen. Uit de voorziening afwaardering NIEGG, complex 128 Donkerbroek West is € 48.000 vrijgevallen. Het complex is in exploitatie genomen en de opzet is winstgevend, hierdoor kan de afwaardering vrijvallen.

Nagekomen/buitengewone posten, voordeel € 415.000

De te ontvangen BTW compensatiefonds (BCF) re-integratie over 2015 bedraagt € 92.000. De toekenning is nog niet definitief. Door nieuwe uitgangspunten voor de bepaling van de voorziening oninbare debiteuren SoZaWe is ook de opgenomen schuldpositie crediteuren SoZaWe aangepast, voordeel € 323.000.