Overzicht incidentele baten en lasten

In het overzicht staan per programma de incidentele baten en lasten hoger dan € 100.000. De toelichting op de verschillende posten uit het onderstaand overzicht staat in hoofdstuk 3 bij de diverse programma’s. Dit is aangegeven met *.

bedragen x € 1.000

Incidentele baten en lasten

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

Incidentele lasten

P2

Eenmalige kosten Integraal Kind Centrum Noord

- 313

- 130

183 V

P3

Boerestreek, Bosbelevingspad en Masterplan Appelscha

- 898

- 770

129 V

Masterplan Oosterwolde Centrum - Venekoten Noord

- 717

- 1.321

- 604 N

P5

Reserve Inbraakpreventie

-

- 110

- 110 N

P6

Dotatie voorziening lopende pensioenverplichting    bestuurders

- 25

- 208

- 183 N

Dotatie voorziening pensioenverplichting voorm. en huidige weth.

-

- 223

- 223 N

Dotatie nieuwe voorziening onderhoud gebouwen

-

- 555

- 555 N

Totaal incidentele lasten

- 1.953

- 3.317

- 1.363 N

Incidentele baten

P1

Reserve IKC Noord

183

130

- 53 N

Algemene reserve

130

-

- 130 N

P3

Reserve Strategische projecten

898

770

- 129 N

Verkoop grond Harambe

103

-

- 103 N

Vrijval reserve grondexploitatie

-

176

176 V

Reserve grondexploitatie, onderdeel MP O'wolde

717

1.321

604 V

P6

Reserve onderhoud gebouwen bedrijfsvoering

-

555

555 V

Aanpassing schuldpositie crediteuren SoZaWe

323

323 V

Vrijval voorziening oninbare debiteuren SoZaWe

-

372

372 V

Totaal incidentele baten

2.031

3.647

1.616 V

Totaal incidentele baten en lasten

78

331

253 V