Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 2015

bedragen x € 1.000

Saldo jaarrekening

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

Saldo van baten en lasten

Lasten

- 64.368

- 70.646

- 73.762

- 72.371

1.391 V

Baten

64.023

72.115

72.160

73.125

965 V

Saldo van baten en lasten

- 345

1.469

- 1.602

754

2.356 V

Mutatie reserves

Toevoegingen

- 4.523

- 2.000

- 5.738

- 7.687

- 1.949 N

Onttrekkingen

6.059

649

8.909

10.129

1.220 V

Mutatie reserves

1.536

- 1.351

3.171

2.442

- 729 N

Resultaat

1.192

118

1.569

3.196

1.627 V

In onderstaand overzicht zijn de mutaties in het begrotingssaldo (geraamd resultaat) in kaart gebracht:

bedragen x € 1.000

Mutaties geraamd resultaat

2015

Resultaat begroting primitief

118

Nieuw beleid

- 224

Dekkingsplan 2015

220

Eindtotaal begroting 2015-2018, november 2014

114

Gevolgen septembercirculaire 2014

- 88

Ontwikkelingen woningbouwlocatie Blughut

- 100

Gevolgen decembercirculaire 2014

20

Herijking nota reserves en voorzieningen 2014

96

Bestuursrapportage 2015

1.449

Gevolgen vaststelling Visie sportaccommodaties 2015-2030

- 144

Tweede managementrapportage 2015

- 141

Gevolgen septembercirculaire 2014

253

Aanschaf preventievoertuig

110

Geraamd resultaat

1.569

De jaarrekening 2015 sluit met een positief saldo van € 3.196.000. Op het totale budget van € 79,5 miljoen (totaal begrote lasten inclusief toevoeging reserves) van 2015 betekent dit een afwijking van 4%. De hoogte van het gerealiseerde resultaat wordt bepaald door zowel structurele als incidentele zaken. Wij stellen u voor genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarrekening 2015.

In het volgende onderdeel beschrijven we het gerealiseerde resultaat op hoofdlijnen. Bij de programma's geven we per programma een nadere specificatie van de verschillenanalyse.