Paragraaf 1

Lokale Heffingen

De gemeente stuurt rekeningen voor een aantal belastingen en heffingen. Denk aan de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing. Deze lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze paragraaf laat de hoogte van de inkomsten zien en geeft een overzicht van de diverse heffingen.

Lokale heffingen en leges

bedragen x € 1.000

Lokale heffingen en leges

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

lokale heffingen

9.792

10.079

9.849

9.302

- 548 N

Leges

560

684

494

502

8 V

Totaal

10.352

10.764

10.344

9.804

- 540 N

In onderstaande tabellen zijn de lokale heffingen en leges nader gespecificeerd.

bedragen x € 1.000

Lokale heffingen

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

3.1 Thema Economische ontwikk.

Reclamebelasting

45

45

45

44

- 1 N

Toeristenbelasting

300

256

200

196

- 4 N

3.3 Thema Milieu

Baatbelasting

162

128

128

125

- 3 N

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

1.965

2.239

2.048

1.989

- 60 N

Rioolheffing (gecombineerd)

2.901

2.872

2.886

2.889

3 V

6.3 Thema Financiën

Forensenbelasting

76

76

76

77

1 V

Hondenbelasting

- 0

-

-

-

-

Onroerende zaakbelasting eigenaren

2.472

2.543

2.560

2.560

0 V

Onroerende zaakbelasting gebruikers

205

233

219

219

0 V

Precariobelasting

1.666

1.687

1.687

1.204

- 483 N

Totaal

9.792

10.079

9.849

9.302

- 548 N

bedragen x € 1.000

Leges

Rekening
2014

Primitieve
Begroting

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

3.2 Thema Openbare ruimte

Verhardingen/overige zaken

6

-

-

7

7 V

Verkeersvoorzieningen/beheer & beleid

0

-

-

0

0 V

3.4 Thema Bouwen en wonen

Bestemmingsplannen

20

49

24

18

- 6 N

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

Brandweer

-

-

-

-

-

6.2 Thema Dienstverlening

Drank en Horeca

2

1

1

3

2 V

Huwelijk, baten

15

13

13

15

2 V

Omgevingsvergunningen, baten

309

410

260

247

- 13 N

Reisdocumenten/rijbewijzen, baten

200

204

189

205

16 V

Vergunningen, ontheffingen etc., baten

7

6

6

6

1 V

6.3 Thema Financiën

Documentaire informatie, dir.lasten

1

-

-

1

1 V

Huisvesting en werkplek, dir.lasten

1

3

3

1

- 2 N

Totaal

560

684

494

502

8 V

Bijzonderheden en ontwikkelingen

Precariobelasting

Op 19 april 2011 is de verordening vastgesteld door u en per 1 mei 2011 ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk om precariobelasting te heffen op kabels en leidingen van nutsbedrijven. De grondslag voor de aanslag is het aantal kilometrages kabels en leidingen. Als gevolg van een bezwaarschrift over het jaar 2014 hebben we nader onderzoek laten uitvoeren naar het aantal. Liander heeft bij haar bezwaarschrift over 2014 aangegeven dat het aantal kilometrages lager (563 km i.p.v. 791 km) is. Het uitgevoerde onderzoek geeft aan dat het aangegeven aantal door Liander juist is. Dus de begrote opbrengst € 1.687 miljoen is niet te realiseren. De begroting 2016 en verder zal bij de Bestuursrapportage worden aangepast, dit heeft geen resultaatconsequenties.

In november 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen voor spoedige afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetten. Ze vragen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om zo snel mogelijk een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen om kabels en de leidingen bij de precariobelasting onder de vrijstelling te laten vallen. Ze willen een ruime overgangsperiode hanteren, zodat de decentrale overheden de inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen.

De belastingjaren 2011 tot en met 2013 zijn definitief afgehandeld. Liander heeft het beroep over deze jaren ingetrokken. In 2015 is de opbrengst over deze jaren toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het bezwaar voor belastingjaar 2014 is in behandeling. Het bezwaar over 2014 richt zich op de hoogte van het tarief en het aantal kilometrages. De kans is aanwezig dat Liander voor dit jaar in beroep en hoger beroep gaat.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ)

Halverwege het jaar 2016 kan de inwoner via de Landelijke Voorziening WOZ inzicht krijgen in de WOZ-waarden van andere panden. Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening.

Belastingsoorten

Rioolheffing

In maart 2015 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de periode 2015 – 2019. Het GRP bevat een kostendekkingsplan waarin de dekking van de rioleringstaken van de gemeente is vastgelegd. Hieruit blijkt dat de rioolheffing, buiten de inflatiecorrectie, niet hoeft te stijgen in de periode 2015 – 2019.

Leges

Per 1 oktober 2010 trad de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Hiermee kan één integrale vergunning op het terrein van bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu bij één (gemeentelijk) loket worden aangevraagd. In september 2015 besprak de commissievergadering P&C het advies van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen (bouwleges) en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Ooststellingwerf ‘(Ver)bouwen is al duur genoeg’. Er werd ook een presentatie gegeven over de systematiek van kosten doorrekening. In januari 2016 is de nota Bouwleges door u vastgesteld. De komende vier jaar hanteren we een kostendekkendheidspercentage van 75% voor de omgevingsvergunningen. In 2016 vindt nader onderzoek plaats naar de systematiek van kostenberekening.

Toeristenbelasting

In het kader van de harmonisatie van de tarieven van de toeristenbelasting is op advies van het recreatieschap Drenthe het tarief de afgelopen jaren gefaseerd in lijn gebracht met onze omliggende Drentse gemeenten. Op 19 oktober 2010 is het tarief voor de toeristenbelasting vastgesteld op € 1,00 per persoon per overnachting. In de loop van 2015 bleek dat de inkomsten beduidend minder waren dan begroot. Bij de Tweede managementrapportage 2015 is een incidenteel nadeel van € 56.000 gemeld voor 2015.

De voorlopige aanslagen over 2014 waren te hoog opgelegd en dit is gecorrigeerd in 2015. De voorlopige aanslagen over 2015 zijn hierop aangepast.

Afvalstoffenheffing

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding. Dit noemen we Afvalstoffenheffing. De Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per woning (vastrecht) en een bedrag voor het aantal keren dat afval wordt aangeboden (Diftar). Het vastrecht moet altijd worden betaald, ook als er geen afval wordt aangeboden.

In 2015 is het tarief voor het aanbieden van de gft container verlaagd van € 2,75 naar € 1,00. De proef “Zuiver inzamelen” in Donkerbroek is geëvalueerd. Hieruit bleek dat er minder restafval en meer waardevolle grondstoffen zijn ingezameld. Hierdoor waren er lagere verwerkingskosten, maar de extra en andere wijze van inzamelen was kostenverhogend. De huidige inzamelwijze (elke twee weken) geeft de laagste kosten. Met Omrin- en Diftargemeenten Heerenveen en Opsterland kijken we nu eerst naar betere alternatieven. De insteek daarbij is dat wijzigingen in de inzamelmethodiek en frequenties zo mogelijk kostenneutraal plaatsvindt.

Kwijtschelding

We voeren de kwijtschelding uit volgens de Uitvoeringsregeling van de Invorderingswet 1990. Als inkomenstoets voor de kwijtschelding wordt de 100% bijstandsnorm gehanteerd. Dit betekent dat, afgezien van vermogen c.a., aanvragers met een inkomen op bijstandsniveau in principe voor kwijtschelding in aanmerking komen. Kwijtschelding geldt niet voor alle belastingsoorten: onroerende zaakbelasting, baatbelasting, toeristen- en forensenbelasting zijn hierbij uitgesloten. Wij gaan uit van 100% van de bijstandsnorm. De kwijtschelding aan ondernemers, rekening houden met de kosten voor kinderopvang en de doelgroep 65-plussers zijn toegevoegd aan het beleid.