Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

bedragen x € 1.000

Kortlopende schulden korter dan één jaar

31 dec 2014

31 dec 2015

Banksaldi

55

1.201

Overige schulden

3.774

2.784

Totaal

3.829

3.985

Overlopende passiva

bedragen x € 1.000

Overlopende passiva

31 dec 2014

31 dec 2015

Vooruitontvangen bedragen van openbare lichamen

100

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende

begrotingsjaren

2.252

1.282

Totaal

2.252

1.382

Brugstaat jaarrekening 2014

Nog te ontvangen bedragen

1.356

Overgegaan naar overlopende activa

1.506

Naar overlopende passiva i.v.m. eindbalans credit

- 610

2.252