Vaste schulden

In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2015.

bedragen x € 1.000

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

31 dec 2014

Opname

Aflossing

31 dec 2015

Onderhandse leningen

Opgen. onderhandse leningen van bin.landse banken

84.583

8.000

-

92.583

Aflos. onderhandse leningen van bin.landse banken

- 49.472

-

- 9.558

- 59.030

Totaal

35.111

8.000

- 9.558

33.552

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.219.511. De opgenomen geldleningen voor de woningbouwcorporaties bedragen in totaliteit € 6.552.398. Het restant van € 27.000.000 is opgenomen voor onze eigen huishouding. De te verrichten aflossingen voor 2016 bedragen € 9,6 miljoen afgerond.