Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Voorzieningen

Boek- 
waarde 
1/1/2015

Toevoe- 
gingen

Vrijval

Onttrek- 
kingen

Boek- 
waarde 
31/12/2015

Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

Voorz.onderh.geld de Kompaan

129

39

62

106

Voorz.onderh.geld Steegdenhal

1

25

4

22

Vz. Ond. Sportacc. 3 B`s

1.852

144

86

1.910

Voorz. Onderhoud gymlokalen

863

25

590

299

Voorz.onderhoud gebouwen

555

-

555

Totaal Voorz.tbv gelijkm. verd.lst (art 44. 1c)

2.846

788

-

742

2.892

Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)

Voorziening riolering

5.754

235

85

175

5.730

Totaal Voorz. Van derden verkregen middelen (art 44, lid 2)

5.754

235

85

175

5.730

Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

Voorz. lopende pens. bestuurders

572

208

45

735

Voorz.pensioen vm./huidige wethouders

1.471

223

-

1.694

Totaal Voorz.arb.kst gerel.verpl. ongel.verl.

2.044

431

-

45

2.429

Totaal

10.644

1.454

85

962

11.050

In 2015 is het saldo (per 31 december 2015) van de reserve Onderhoud gebouwen bedrijfsvoering overgeheveld naar de nieuw gevormde voorziening Onderhoud gebouwen.

Voorziening lopende pensioenen bestuurders en voormalig/ huidige wethouders
In 2015 is 1 wethouder gepensioneerd, het betreffende bedrag in de voorziening ad € 78.000 is dan ook overgegaan van de voorziening voormalig/ huidige wethouders naar lopende pensioenen bestuurders (onderdeel van de kolom ‘toevoeging’).