Eigen vermogen

bedragen x € 1.000

Reserves

Boek- 
waarde 
1/1/2015

Toevoe- 
gingen

Onttrek- 
kingen

Boek- 
waarde 
31/12/2015

Algemene reserve

Algemene reserve vrij aanwendbaar

8.663

4.634

648

12.649

Totaal Algemene reserve

8.663

4.634

648

12.649

Bestemmingsreserves

Algemene reserve grondexploitatie

4.612

172

1.515

3.269

Egalisatiereserve reiniging

890

-

146

744

Res. Culturele elem. dorpsuitbreiding

12

-

7

5

Res.onderh.geb.algemeen

499

65

564

-

Res.overheveling kredieten

976

571

976

571

Reserve acc.peuterspeelzalen

201

-

138

63

Reserve Centrum Jeugd en Gezin

43

-

43

-

Reserve dorpsvernieuwing

320

-

-

320

Reserve gebiedenbeleid

61

27

10

79

Reserve landinrichting

69

-

69

-

Reserve precariobelasting

5.980

-

4.315

1.664

Reserve strategische projecten

4.079

835

799

4.115

Reserve verruiming werkgelegenheid

46

-

12

34

Rioleringsreserve

-

85

-

85

Reserve monumenten (2013)

42

53

42

53

Res.organisatieontwikkelingen

385

38

126

298

Reserve Sociaal Domein

2.807

2.289

721

4.375

Reserve inbraakpreventie

-

110

-

110

Totaal Bestemmingsreserves

21.023

4.245

9.482

15.786

Totaal

29.686

8.879

10.129

28.435

De specifieke toelichting over het verloop, de aard en reden van de reserves en voorzieningen is in de bijlage ‘Nota reserves en voorzieningen per 31 december 2015’ opgenomen. In de kolom ‘toevoegingen’ is het resultaat over dienstjaar 2014, een bedrag van € 1.192.000, volgens het besluit over de resultaatbestemming verwerkt.

Het saldo per 31 december 2015 van de Reserve onderhoud gebouwen bedrijfsvoering is overgeheveld naar de voorziening Onderhoud gebouwen. In het volgende overzicht zijn de structurele mutaties in de reserves weergegeven.

bedragen x € 1.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen

Actuele
Begroting

Rekening
2015

Verschil

Structurele toevoegingen

P6

Reserve precariobelasting

- 487

-

487 V

Totaal structurele toevoegingen

- 487

-

487 V

Structurele onttrekkingen

P6

Reserve Organisatie-ontwikkelingen

136

126

- 10 N

Totaal structurele onttrekkingen

136

126

- 10 N

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen

- 351

126

477 V

In het volgende overzicht volgt een nadere uiteenzetting van de reserve overheveling kredieten.

bedragen x € 1.000

Reserve overheveling budgetten

31 dec 2015

Loopbaanbudgetten

70

Automatisering

200

Extra capaciteit veiligheid

28

Lokaal stimuleringsbeleid

9

NME-gelden

6

Kledingactie

50

GIDS-gelden

80

Milieuprojecten

99

Extra capaciteit DIV

30

Totaal

571