Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen we als volgt specificeren:

bedragen x € 1.000

Waarborgen en garanties

Aard/
Omschrijving

Oorspronk.
bedrag

Percentage
borgstelling

Restant
eind 2014

Restant
eind 2015

Stg. Zuid-OostZorg

renovatie Stellinghaven

2.087

100%

278

208

Stg. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde

aankoop/afbouw gebouw en financiering overdrachts-belasting + aanloopkosten

1.600

100%

1.000

1.000

Stg. Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf

uitbreiding van gebouw E van de Kampus Oosterwolde, max. 8 jaar

560

100%

455

438

Gemeente Smallingerland

verdubbeling N381 Drachten-Donkerbroek

250

100%

250

250

Coöperatieve Vereniging Fryslân

aanleg breedband in Langedijke

125

100%

125

125

Totaal

4.622

2.108

2.021

In 2015 is niets betaald wegens de verleende borg- en garantiestellingen voor geldleningen. De woningbouwcorporaties in onze gemeente maken gebruik van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De corporaties kunnen door het WSW geborgde leningen afsluiten. Het schuldrestant van deze leningen – afgesloten door corporaties actief in onze gemeente – bedraagt per 31 december 2015 € 60 miljoen. Voor Stichting WoonFriesland is het € 23,5 miljoen, Stichting Woonzorg Nederland € 1,8 miljoen en als laatste Stichting Actium € 34,7 miljoen. De gemeente kan als gevolg van de ‘achtervangregeling’ nog in zeer beperkte mate worden aangesproken.

Afgesloten leningen met uitgestelde stortingen
IIn 2014 en 2015 is een deel van de leningenportefeuille geherfinancierd door leningen met een uitgestelde storting. Het gaat in totaal om € 18,8 miljoen.

Jaar van storting

Bedrag

Rentepercentage

2016

8.000.000

2,09 en 2,26

2017

3.000.000

2,51

2018

n.v.t.

2019

3.000.000

1,85

2020

4.800.000

2,07 en 2,13

Totaal

18.800.000

Contractuele verplichtingen
De gemeente heeft meerjarige contractuele verplichtingen afgesloten. Op basis van geregistreerde contracten uit de contractenbank blijkt dat dit € 3,4 miljoen bedraagt. Overigens moet hierbij wel worden vermeld dat de contractenbank op dit moment nog niet volledig is gevuld.

Alle ten tijde van het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie omtrent de feitelijke situatie per balansdatum is bij het opmaken van de jaarrekening in aanmerking genomen en verwerkt. Er hebben zich na het opmaken van de jaarrekening geen gebeurtenissen van betekenis voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.