Liquide middelen

bedragen x € 1.000

Liquide middelen

31 dec 2014

31 dec 2015

Banksaldi

153

253

Kassaldi

5

0

Totaal

158

253