Overlopende activa

bedragen x € 1.000

Overlopende activa

31 dec 2014

31 dec 2015

Vooruitbetaalde bedragen

489

-

Nog te ontvangen bedragen

1.809

590

Totaal

2.298

590

Brugstaat jaarrekening 2014

Nog te ontvangen bedragen

913

Ontvangen bedragen van passiva

1.506

Naar overlopende passiva i.v.m. eindbalans credit

- 610

1.809