Voorraden

bedragen x € 1.000

Voorraden

31 dec 2014

31 dec 2015

Niet in exploitatie genomen bouwgrond

Gronden zonder kstprijscalc.

5.069

1.495

Voorz.afwaard. Gronden Grex

- 904

- 875

Vz.afwaardering A`scha-Hoog

- 1.524

-

Totaal Niet in exploitatie genomen bouwgrond

2.641

620

Onderhanden werk, waaronder bouwgrond

Onderh.werk incl.expl.bouwgr.Voorraad

2.098

2.531

Totaal Onderhanden werk, waaronder bouwgrond

2.098

2.531

Totaal

4.739

3.151

Bouwgronden niet in exploitatie

bedragen x € 1.000

Niet in exploitatie genomen gronden

Boek-
waarde
31-12-2014

Investe-
ringen

Inkom-sten

Winst- uitname

Ge-vormde
voorz.

Boek
waarde
31-12-2015

Gem.
boekw
per m2

Gronden in voorraad

14 Donkerbroek Schoolstraat 2e fase

193

8

0

129

72

€ 3,50

19 Overige bezittingen

0

6

6

-

20 Bedrijventerrein rotonde Nanningaweg

131

5

58

78

€ 1,85

48 Haulerwijk Hoofdweg-boven

472

16

2

279

207

€ 3,50

74 Van Dalen Nanningaweg

109

4

66

47

€ 3,50

87 Makkinga Wemeweg

183

6

106

83

€ 3,50

89 Prandinga U3

103

5

0

57

50

€ 3,50

110 Venekoten Noord

664

664

-

114 Waskemeer Kruisweg

118

4

105

17

€ 3,50

116 Appelscha

2

1

3

- 0

122 De Melkweg Oosterwolde

0

2

2

- 0

124 Appelscha hoog

2.844

79

2.923

-

€ 3,30

125 Oldeberkoop uitbreiding

189

10

133

65

€ 3,50

128 Donkerbroek-west

61

61

- 0

€ 3,30

Gevormde voorzieningen t/m 2014:

- 2.428

Totaal

2.641

146

3.720

-

875

620

Onder de kolom ‘inkomsten’ worden behalve de inkomsten uit de complexen ook de overboekingen van de complexen 110 Venekoten Noord en 124 Appelscha Hoog naar de Algemene Dienst verantwoord. In de kolom ‘Gevormde voorziening’ worden de totale standen van de voorzieningen per 31-12-2015 vermeld incl. de stortingen van 2015. De stand van de voorzieningen per 31-12-2015:

  1. Afwaardering gronden Grex € 874.738,70 (storting 2015 € 19.300,01). Er was € 48.367,99 gereserveerd voor complex 128 Donkerbroek-west. Dit complex is in exploitatie genomen en is winstgevend. Dit bedrag kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat.
  2. Complex 110 Venekoten Noord (Houtwal 26) is overgebracht naar investeringen.
  3. Deze voorziening Appelscha Hoog van € 1.524.452,08 is aangewend voor Appelscha Hoog en kan nu worden opgeheven. Ook dit complex is overgeheveld naar investeringen.

Bouwgronden in exploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgronden in exploitatie

Boek-
waarde
31-12-2014

Investe-
ringen

Inkom-sten

Winst- uitname

Voor-
ziening

Balans-
waarde
31-12-2015

Grondexploitatie

01 Appelscha uitbreiding

-69

15

138

170

- 21

38 Industrieterrein Venekoten geheel

1.218

156

21

1.353

46 Haulerwijk Industrieterrein Beute

1

2

3

47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase

- 83

35

- 48

59 Makkinga Lyclamaweg

23

1

24

101 Boekhorsterweg Oosterwolde

286

10

5

291

104 De Kromten Waskemeer

80

43

95

28

111 Langedijke Melman II

174

25

199

113 Nijntje Oosterwolde

77

11

89

117 Elsloo

392

59

450

128 Donkerbroek-west

-

164

164

Totaal

2.098

521

259

170

-

2.531

bedragen x € 1.000

Bouwgronden in exploitatie

Boek-
waarde
31-12-2015

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (eindwaarde)

Ge-nomen verliezen tm. 2015

Grondexploitatie

01 Appelscha uitbreiding

-21

20

- 1

-

38 Industrieterrein Venekoten geheel

1.353

984

6.364

- 4.027

298

46 Haulerwijk Industrieterrein Beute

3

15

741

- 723

-

47 Haulerwijk Industrieterrein Beute 2e fase

-48

93

1.204

- 1.159

87

59 Makkinga Lyclamaweg

24

4

79

- 51

-

101 Boekhorsterweg Oosterwolde

291

67

359

1

468

104 De Kromten Waskemeer

28

91

162

- 44

-

111 Langedijke Melman II

199

267

910

- 444

-

113 Nijntje Oosterwolde

89

20

190

- 81

15

117 Elsloo

450

259

878

- 169

-

128 Donkerbroek-west

164

598

890

- 128

-

Totaal

2.531

2.418

11.776

- 6.827

868

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de huidige inzichten en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is van onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

In 2016 zal het Woonplan worden geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens. Vaststelling van dit Woonplan kan gevolgen hebben voor de waardering van de complexen. Ook de nieuwe voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) voor de grondexploitatie die op 17 maart 2016 zijn gepubliceerd kunnen gevolgen hebben.