Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa

Boek-
waarde
1/1/2015

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Aflos-
singen

Boek-
waarde
31/12/2015

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

163

-

-

-

163

Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

163

-

-

-

163

Leningen aan

Woningbouwcorporaties

6.611

-

-

- 58

6.553

Totaal Leningen aan woningcorporaties

6.611

-

-

- 58

6.553

Overige langlopende leningen

Overige langlopende leningen

570

5

-

- 51

524

Overige uitzettingen met een rentetypische

looptijd van een jaar of langer

-

980

-

-

980

Deelnemingen

193

193

Totaal Overige langlopende leningen

763

985

-

- 51

1.697

Bijdrage aan activa in eigendom

Bijdrage aan activa in eigendom

1.669

-

-

- 23

1.646

Totaal Bijdrage aan activa in eigendom

1.669

-

-

- 23

1.646

Totaal

9.206

985

-

- 132

10.059

Onder “Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer staan twee vorderingen opgenomen die eerder bij “Overige vorderingen” onder uitzettingen korter dan een jaar waren verantwoord.

bedragen x € 1.000

Deelnemingen

Boek-
waarde
1/1/2015

Boek-
waarde
31/12/2015

Deelnemingen kapitaalverstrekking

Aandelen Afvalsturing Friesland N.V.

54

54

Aandelen Caparis N.V.

3

3

Aandelen Essent

15

15

Aandelen Frylan Miljeu

47

47

Aandelen N.V. Bank Ned. Gemeenten

42

42

Totaal Deelnemingen kapitaalverstrekking

163

163

Totaal

163

163

Leningen aan woningbouwcorporaties
Het betreft leningen aan Woningstichting Actium.

Leningen aan deelnemingen
De resterende vordering van € 193.694 is vastgelegd in een leningsovereenkomst met Vordering op Enexis B.V. bestaande uit vier tranches. Aandeelhouderslening A en B zijn in februari 2012 en resp. oktober 2013 algeheel vervroegd afgelost. Het rentepercentage bij lening C is 4,65% en bij lening D 7,2%. De laatste twee tranches zijn als volgt opgebouwd:
Aandeelhouderlening C   € 113.938,07   looptijd t/m 30 september 2016
Aandeelhouderlening D   €   79.756,65   looptijd t/m 30 september 2019

Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is lening D geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke conversie naar het eigen vermogen van Enexis.

Overige langlopende leningen
De volgende geldleningen zijn verstrekt:

bedragen x € 1.000

Overige langlopende geldleningen

Boek-
waarde
1/1/2015

Boek-
waarde
31/12/2015

Overige langlopende leningen

Leningen sportverenigingen

93

71

Leningen dorpshuizen

54

45

Leningen fietsprive personeel

11

4

Stichting MFC Oldeberkoop

292

284

Stichting Kredietbank Nederland

119

119

Totaal nieuwe leningen

570

524

Bijdrage activa aan derden
Betreft de bijdrage voor de realisatie van het MFA Oldeberkoop.