Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000

Materiële vaste activa

Boek-
waarde
1/1/2015

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Afschrij-
vingen

Bij-dragen
van derden

Boek-
waarde
31/12/2015

Invest.met een economisch nut

Bedrijfsgebouwen

35.129

2.500

- 866

- 1.144

35.619

Gronden en terreinen

862

975

-

- 108

1.729

Machines en apparaten EC

995

283

-

- 297

980

Overige mat.vaste activa EC

174

-

-

- 14

161

Vervoermiddelen

540

83

-

- 99

524

Vaste activa uit te voeren werk econ.nut

157

-

- 157

-

-

Totaal Materiele Vaste activa Ec.nut

37.858

3.840

- 1.023

- 1.662

-

39.013

Invest.met een econ.nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan

worden geheven.

Riolering

22.118

175

-

- 412

21.881

Tot. invest. met een econ. nut waarv. ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.118

175

-

- 412

-

21.881

Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

Totaal Mat. Vaste Activa Maatschappelijk nut

512

-

-

- 14

-

498

Vaste activa uit te voeren werk maatsch.nut

100

-

- 100

-

-

-

Totaal Materiële Vaste Activa MTS nut

612

-

- 100

- 14

-

498

Totaal

60.589

4.015

- 1.123

- 2.088

-

61.392

Bedrijfsgebouwen
Bij vermeerderingen zijn 3 posten die voor 2015 werden verantwoord in de grondexploitatie overgegaan naar de algemene dienst, dit betreft: Pand Houtwal (692.000), Boerderij Appelscha Hoog (400.000) en grond Appelscha Hoog (975.000). De voormalige school De Rank in Haulerwijk is verkocht voor € 175.000. Het boekverlies van € 253.400 is verantwoord onder Afschrijvingen. Bij de tweede managementrapportage 2015 is dit boekverlies gemeld.

Vaste activa uit te voeren werk economisch nut
Een drietal afgesloten investeringen zijn verschoven naar Bedrijfsgebouwen en Machines en apparaten voor het totaal wat in de kolom Verminderingen staat.

Vaste activa uit te voeren werk maatschappelijk nut
Betreft de herinrichting Nanningaweg fase 2, deze investering wordt geheel gedekt via subsidies en bijdrage uit de reserve dorpsvernieuwing.

Twee voormalige scholen staan momenteel te koop, de taxatiewaarde van de panden is hoger dan de boekwaarde per 2015. Voor een derde pand is de verkoop in 2016 gerealiseerd, daar is geen boekverlies.   

bedragen x € 1.000

Investeringen Materiële vaste activa

Beschikbaar
gesteld

Werkelijk
besteed in

Werkelijk
besteed t/m

Krediet

2015

2015

Invest.met een economisch nut

Dienstverlening

205

8

289

Integraal Kind Centrum

1.725

1.248

1.335

Invoering BGT (grootschalige topografie) 2014

159

97

161

Aanschaf inventaris gemeentehuis 2015

144

73

73

Aanschaf maaimachine 2015

56

56

56

Invoering BGT (grootschalige topografie) 2015

159

46

46

Preventie voertuig

83

83

83

Totaal invest.met een economisch nut

2.531

1.611

2.043

Invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

Vrijverval riolering 2015

491

175

175

Totaal invest.in de openbare ruimte maatschappelijk nut

491

175

175

Totaal

3.022

1.786

2.218